Medipekt 8 mg 30 tabl.

Medipekt 8 mg 30 tabl 4

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Medipekt on limaa irrottava yskänlääke. Vaikuttava aine bromiheksiini muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja siten helpommin irtoavaksi. Hoidon alussa limaneritys ja yskiminen saattavat lisääntyä, kun lima alkaa irrota. Käyttö: Aikuisille ja yli 6-vuotiaille, sopii myös urheilijoille ja diabeetikoille. Pakkauskoot: oraaliliuos 0,8 mg/ml 200 ml ja 1,6 mg/ml 125 ml, tabletit 8 mg 30 tabl.

Medipekt 8 mg 30 tabl 4

Medipekt on limaa irrottava yskänlääke.

Medipektin vaikuttava aine bromiheksiini muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja siten helpommin irtoavaksi. Medipektin vaikutus alkaa ensimmäisinä hoitopäivinä ja on tehokkaimmillaan n. viikon käytön jälkeen. Lääkettä ei kuitenkaan tule käyttää yhtämittaisesti yli 10 vuorokautta. Medipektin vaikutus tehostuu, kun muistaa juoda runsaasti nestettä. Hoidon alussa limaneritys ja yskimisen tarve saattavat lisääntyä, kun lima alkaa irrota.

Käyttöaiheet: Limaa irroittava yskänlääke aikuisille ja yli 6-vuotiaille, sopii myös urheilijoille ja diabeetikoille.

Pakkaukset: Medipekt 8 mg 30 tabl ja Medipekt 0,8 mg/ml 200 ml sekä 1,6 mg/ml 125 ml oraaliliuos.

Medipekt, bromiheksiini. Alle 6-vuotiaille vain lääkärin määräyksestä. Maha- tai pohjukaissuolihaavan aktiivisessa vaiheessa tuote ei sovi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 8-22.

Itsehoitolääke

Medipekt 8 mg tabletit

bromiheksiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 5 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Medipekt on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Medipekt-valmistetta

3. Miten Medipekt-valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Medipekt-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Medipekt on limaa irrottava yskänlääke tilapäiseen käyttöön hengitystiesairauksissa, joissa esiintyy sitkeän liman kertymistä keuhkoputkiin.

Medipekt-valmisteen vaikuttava aine bromiheksiini muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja helpottaa siten sen pois yskimistä. Lääkkeen vaikutus havaitaan usein jo ensimmäisenä hoitopäivänä, vaikka liman oheneminen tapahtuukin asteittain hoidon aikana. Paras vaikutus saavutetaan 3–5 päivän jälkeen.

Medipekt-tabletit eivät sovi alle 6-vuotiaiden hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 5 päivän jälkeen tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Medipekt-valmistetta

 • jos olet allerginen bromiheksiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Medipekt-valmistetta

 • jos sinulla on aiemmin ollut maha- tai pohjukaisssuolihaava.

Bromiheksiinin käytön yhteydessä on raportoitu vakavista ihoreaktioista. Jos sinulle kehittyy ihottuma (mukaan lukien limakalvovaurio suussa, nielussa, nenässä, silmissä, sukuelinten alueella), lopeta Medipekt-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Bromiheksiinin jatkuva käyttö voi ylläpitää runsasta liman muodostusta ja sen poistumista keuhkoputkista. Tästä syystä hoitoa ei ole syytä jatkaa enempää kuin 5 päivää, ellei lääkäri toisin määrää.

Lapset

Medipekt‑tabletteja ei saa käyttää alle 6‑vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Medipekt

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Medipekt-valmisteella ei tiedetä olevan haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Medipekt-valmistetta ei pidä käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Tutkimuksia Medipekt-valmisteen vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tehty.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn ei ole tehty.

Medipekt sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää 24,7 mg laktoosia (monohydraattina) per tabletti. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 14‑vuotiaat nuoret

Suositeltu annos on 1 tabletti 3 kertaa vuorokaudessa. Hoidon alussa annosta voidaan tarvittaessa suurentaa 2 tablettiin 3 kertaa vuorokaudessa.

Käyttö lapsille

6–14‑vuotiaille: ½ tablettia 3 kertaa vuorokaudessa.

Medipekt‑tabletit eivät sovellu alle 6‑vuotiaille.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Tärkeää!

Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi eivät lievity nopeasti käyttäessäsi Medipekt-valmistetta äkillisissä hengitystiesairauksissa.

Jos oireet jatkuvat yli 5 päivää, käänny lääkärin puoleen.

Jos otat enemmän Medipekt-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Medipekt-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla ilmenee äkillisesti esim. hengitysvaikeuksia, ihottumaa, limakalvovaurioita (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä) tai kasvojen, suun, huulten, kielen tai kurkun turvotusta, mene heti lääkäriin.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • ripuli
 • oksentelu
 • pahoinvointi
 • ylävatsakipu.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • yliherkkyysreaktiot
 • ihottuma, nokkosihottuma
 • maksa-arvojen (transaminaasit) ohimenevä suureneminen.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • anafylaktiset reaktiot, mukaan lukien anafylaktinen sokki, angioedeema (ihon, ihonalaisten kudosten, limakalvojen tai limakalvonalaisten kudosten nopeasti kehittyvä turvotus) ja kutina
 • vakavat iholla ilmenevät haittavaikutukset (mukaan lukien monimuotoinen punavihoittuma, Stevens‑Johnsonin oireyhtymä / toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi)
 • hengenahdistus tai hengitysvaikeudet (bronkospasmi).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 ºC).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Medipekt sisältää

 • Vaikuttava aine on bromiheksiinihydrokloridi, jota on 8 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi, natriumtärkkelysglykolaatti, povidoni, polysorbaatti 80, magnesiumstearaatti, tärkkelys ja väriaineena kinoliinikeltainen (E104).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Medipekt on vaaleankeltainen, pyöreä, päällystämätön, tasapintainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm.

Pakkauskoko: 30 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 08.02.2021.

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg