Orodrops

Orodrops 12mg Ml Korvatipat Edesta Päivitetty 9 2017

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Orodrops -korvatipat on paikallisesti käytettävä puudute korvakivun tilapäiseen lievitykseen.

Vaikuttava aine on sinkokaiinihydrokloridi (12 mg/ml). Käyttö: Katso annosteluohjeet pakkausselosteesta. Ei pitkäaikaiseen käyttöön tai jos korvasta erittyy nestettä tai tärykalvo ei ole ehjä (esim. putket korvissa). Vaikka korvakipu lakkaisikin, korvat tulee aina tarkistuttaa lääkärin vastaanotolla. Pakkauskoko: 10 ml.

Orodrops 12mg Ml Korvatipat Edesta Päivitetty 9 2017

Kipu lapsen korvassa voi kertoa korvatulehduksesta

Kun lapsen korvaa särkee, voi kivun taustalla piillä äkillinen korvatulehdus. Välikorvantulehdus on erityisesti pienten lasten kiusa: eniten se vaivaa lapsia puolen vuoden ja kahden ikävuoden välillä.

Korvatulehdus tulee usein flunssan jälkitautina, ja sen aiheuttavat lapsen oman nenänielun bakteerit. Korvatulehduksesta kärsivällä lapsella on yleensä siis ollut myös flunssaoireita kuten nuhaa tai yskää.

Korvakipu alkaa usein yöllä. Pienet lapset eivät kuitenkaan aina osaa ilmaista kipuaan, vaikka korvatulehdus on vaivana kivulias. Lapsen korvakivun voi tunnistaa esimerkiksi yöllisestä levottomuudesta.

Tärkeintä hoidon aloituksessa on kivunlievitys. Jos lapsi alkaa oireilla yöllä, välitön lääkäriin lähteminen ei ole välttämätöntä, vaan lähtö on mahdollista siirtää aamuun. Epäily korvatulehduksesta vaatii kuitenkin aina lääkärin tutkimusta.

Korvapuudute korvakivun tilapäiseen lievitykseen.

Vaikuttava aine:
Sinkokaiinihydrokloridi

Annostus: 8 tippaa liuosta 3-5 tunnin välein hoidettavaan korvaan. Ei ikärajaa.

Pakkaus: 12 mg/ml, liuos

 • Orodrops 12 mg/ml korvatipat. Itsehoitolääke. Vaikuttava aine sinkokaiinihydrokloridi. Älä käytä Orodropsia, jos korvasta erittyy nestettä, tai jos tärykalvo ei ole ehjä. Orodrops –valmistetta ei saa käyttää silmiin tai silmien lähelle. Vaikka korvakipu lakkaisikin, korvat tulee aina tarkistuttaa lääkärin vastaanotolla. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17.

Itsehoitolääke

Orodrops 12 mg/ml korvatipat, liuos

sinkokaiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Korvat pitää tarkistuttaa lääkärillä vaikka kipu lieventyisikin. Esimerkiksi jos kipu alkaa illalla tai yöllä, Orodrops-korvatippoja voidaan käyttää äkillisen kivun lievitykseen ja lääkäriin voi ottaa yhteyttä seuraavana päivänä.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Orodrops‑korvatipat ovat ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Orodrops‑korvatippoja

3. Miten Orodrops‑korvatippoja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Orodrops‑korvatippojen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Orodrops‑korvatippoja käytetään korvakivun tilapäiseen lievitykseen. Valmisteen vaikuttava aine on sinkokaiinihydrokloridi. Se on paikallisesti käytettävä puudute, joka lievittää kipua.

Korvat pitää tarkistuttaa lääkärillä vaikka kipu lieventyisikin. Esimerkiksi jos kipu alkaa illalla tai yöllä, Orodrops-korvatippoja voidaan käyttää äkillisen kivun lievitykseen ja lääkäriin voi ottaa yhteyttä seuraavana päivänä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Orodrops‑korvatippoja

 • jos olet allerginen sinkokaiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos korvasta erittyy nestettä
 • jos tärykalvo on puhjennut kahden viime viikon aikana
 • jos tärykalvossa on pysyvä aukko
 • jos tärykalvo on puhkaistu kahden viime viikon aikana
 • jos sinulla on tärykalvoputket.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Orodrops‑valmistetta. Erityistä varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa alle 2 vuotiaita lapsia ja sellaisia potilaita, joilla on voimakas korvatulehdus. Näiden potilaiden hoidon tulee tapahtua mieluiten lääkärin valvonnassa.

Orodrops‑valmistetta käytetään korvakivun lyhytaikaiseen lievitykseen. Korvat pitää tarkistuttaa lääkärillä vaikka kipu lieventyisikin. Esimerkiksi jos kipu alkaa illalla tai yöllä, Orodrops-korvatippoja voidaan käyttää silloin äkillisen kivun lievitykseen ja lääkäriin voi ottaa yhteyttä seuraavana päivänä. Lääkäri arvioi myös muun hoidon tarpeen.

Älä käytä Orodrops‑valmistetta silmiin tai silmien lähelle. Orodrops-korvatippoja ei saa antaa suun kautta tai suun lähelle.

Ota yhteyttä lääkäriin ennen lääkkeen käyttöä, jos epäilet korvakäytävän ihon olevan vaurioitunut (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Orodrops-korvatipat sisältävät propyleeniglykolia”).

Muut lääkevalmisteet ja Orodrops

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Orodrops ei tiedettävästi vaikuta minkään muun markkinoilla olevan lääkkeen tehokkuuteen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ei tiedetä, erittyvätkö sinkokaiinihydrokloridi ja sen aineenvaihduntatuotteet rintamaitoon. Sikiöön ja imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. Varmuuden vuoksi Orodrops-korvatippojen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tällä valmisteella on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita, koska se voi aiheuttaa kiertohuimausta, pahoinvointia, silmien nopeasti toistuvaa tahatonta ja nykivää liikettä, korvien soimista, heitehuimausta tai tasapainovaikeuksia kävellessä.

Orodrops‑korvatipat sisältävät propyleeniglykolia

Tämä lääke sisältää propyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä. Älä käytä tätä lääkettä, jos korvakäytävän iho on rikkoutunut.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on kahdeksan tippaa kädenlämpöistä liuosta hoidettavaan korvaan noin 3–5 tunnin välein.

Pysy korvatippojen laittamisen jälkeen noin 10 minuuttia kylkiasennossa hoidettava korva ylöspäin. Korvakäytävään voi tarvittaessa laittaa vanutupon, joka on kostutettu korvatippaliuoksella.

Jos käytät enemmän Orodrops‑korvatippoja kuin sinun pitäisi

Orodrops-korvatippojen syöminen voi olla hengenvaarallista, etenkin lapsille. Jos lapsesi (tai joku muu) syö Orodrops-korvatippoja, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Orodrops‑korvatippojen kanssa samaan lääkeaineryhmään kuuluvat lääkkeet ovat aiheuttaneet seuraavia haittavaikutuksia: kiertohuimaus, pahoinvointi, silmien nopeasti toistuva tahaton, nykivä liike, korvien soiminen (tinnitus), heitehuimaus ja tasapainovaikeudet kävellessä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Käytä liuos 6 kuukauden kuluessa pullon avaamisesta.

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja pullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Orodrops‑korvatipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on sinkokaiinihydrokloridi. Yksi millilitra liuosta sisältää sinkokaiinihydrokloridia 12 mg.
 • Muut aineet ovat glyseroli, propyleeniglykoli ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön liuos.

Pakkauskoko: 10 ml.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.11.2020.

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Tiesitkö nämä 3 asiaa?
 • Korvatulehdus on yleinen pienillä lapsilla: yhden vuoden ikään mennessä lähes puolet ja kahden vuoden ikään mennessä jo noin 70 prosenttia lapsista on sairastanut välikorvantulehduksen vähintään kerran.
 • Välikorvantulehdus liittyy yleensä virusperäiseen hengitystulehdukseen (flunssa). Korvatulehduksen aiheuttajana eivät siis ole ulkoiset tekijät, kuten korvien huono suojaaminen kylmällä ilmalla. Korvatulehdus ei myöskään tartu lapsesta toiseen.
 • Nenän ja välikorvan välillä on kanava, joka säätelee välikorvaan syntyvää painetta. Pienillä lapsilla välikorvatulehdusta aiheuttavat bakteerit kulkeutuvat korviin helpommin kuin isoilla, koska heillä korvatorvi on lyhyempi ja ahtaampi kuin isommilla lapsilla.
9.8.2021 Lasten terveys

Lapsen korvatulehdus saattaa alkaa keskellä yötä. Pienen potilaan kipua voi ensin lieventää puuduttavilla korvatipoilla ja lähteä lääkäriin aamulla. 

Lue lisää

Lähteet:

Duodecim Käypä hoito. Kun korva on kipeä (äkillinen välikorvatulehdus lapsilla). https://www.kaypahoito.fi/khp00001. (Haettu 15.2.2022.)

Duodecim Terveyskirjasto. Korvatulehdus lapsella. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00432. (Haettu 15.2.2022.)

Terveyskylä. Ilmatiehyttulehdus eli bronkioliitti. https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sairauksista/lasten-infektiotaudit/lasten-hengitystieinfektiot/ilmatiehyttulehdus-eli-bronkioliitti. (Haettu 15.2.2022.)