Disperin 100 Mg 100 Tabl.

Disperin 100 mg

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Disperin estää veren hyytymistä jo pieninä annoksina (50 tai 100 mg). Siksi sitä käytetään estämään ns. veritulppien muodostumista sydämen ja aivojen verisuoniin. Vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo. Käyttö: Lääkäri aloittaa aina hoidon. Tarkempi käyttöohje on pakkausselosteessa. Pakkauskoot: 100 mg 100 tabl.

Disperin 100 Mg 100 Tabl.

Tuoteteksti

Disperin estää veren hyytymistä jo pieninä annoksina käytettynä.

Käyttöaiheet: Sydän- ja aivoperäisten tromboembolisten valtimotukosten estoon.

Pakkaukset: Disperin 100 mg 100 tabl.

Hyötyteksti

Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 8-22.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Disperin 100 mg tabletit

asetyylisalisyylihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisestiennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Disperin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Disperin‑tabletteja

3. Miten Disperin‑tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Disperin‑tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Disperin on ja mihin sitä käytetään

Disperin‑tablettien vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo, joka alentaa kuumetta sekä lievittää kipua ja tulehdusta.

Disperin‑tabletteja käytetään eri syistä johtuvien särkytilojen sekä kuume‑ ja reumaattisten sairauksien hoitoon (esim. päänsärky, hammassärky, kuukautiskivut, lihas‑ ja nivelsäryt, vilustumistaudit).

Disperin estää veren hyytymistä jo pieninä annoksina käytettynä. Siksi sitä käytetään estämään veritulppien muodostumista mm. sydämen ja aivojen verisuoniin.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Disperin‑tabletteja

Älä ota Disperin‑tabletteja

 • jos olet allerginen asetyylisalisyylihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on tuore ruoansulatuskanavan haava
 • jos sinulla on taipumus verenvuotoihin (esim. verenvuototaudin tai verihiutaleiden niukkuuden vuoksi)
 • jos sairastat vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa.

Raskauden viimeisen kolmanneksen aikana ei pidä käyttää 100 mg ylittäviä vuorokausiannoksia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Disperin‑tabletteja

 • jos olet alle 16‑vuotias lapsi tai nuori. Virusinfektioiden yhteydessä asetyylisalisyylihappovalmisteet saattavat lisätä Reyen oireyhtymän vaaraa. Sen oireisiin kuuluvat mm. tajunnan aleneminen ja maksan toimintahäiriöt.
 • jos sinulla on aiemmin todettu mahahaava
 • jos sinulla on astma, pitkittynyt nokkosihottuma tai nenäpolyyppeja
 • jos sinulla on maksan, munuaisten tai sydämen vajaatoimintaa.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Asetyylisalisyylihappo lisää vuotoriskiä, mikä tulee ottaa huomioon kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Päätös hoidon jatkamisesta tai keskeyttämisestä tulee perustua huolelliseen arvioon potilaan riskeistä, ottaen huomioon sekä tromboottisten komplikaatioiden että verenvuotokomplikaatioiden riski.

Muut lääkevalmisteet ja Disperin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Disperin‑tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • tietyt veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini, hepariini)
 • elinsiirron jälkeen hylkimistä estävät lääkkeet (esim. siklosporiini tai takrolimuusi)
 • muut kipu- ja tulehduskipulääkkeet (esim. kortisonivalmisteet ja tulehduskipulääkkeet)
 • lääke koliikkikipuun ja rakkokouristuksiin (metamitsoli)
 • tietyt syöpä- ja reumalääkkeet (metotreksaatti)
 • nesteenpoisto- ja muut verenpainelääkkeet (esim. ACE:n estäjät, angiotensiini II ‑reseptorin salpaajat)
 • tietyt mielialalääkkeet (SSRI‑lääkkeet)
 • tietyt sokeritautilääkkeet (sulfonyyliureat)
 • tietyt epilepsialääkkeet (fenytoiini, valproaatti)
 • tietyt kihtilääkkeet (probenesidi)
 • tietyt silmänpainetautilääkkeet (asetatsoliamidi).

Muista mainita Disperin‑tablettien käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Disperin ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin. Ota tabletti mielellään ruokailun yhteydessä.

Alkoholi voi voimistaa Disperin‑tablettien aiheuttamaa mahan ärsytystä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmiste kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Raskauden viimeisen kolmanneksen aikana ei pidä käyttää 100 mg ylittäviä vuorokausiannoksia.

Asetyylisalisyylihappo erittyy ihmisen rintamaitoon. Käytettäessä ohjeen mukaista annostusta sillä ei ole haitallisia vaikutuksia lapseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Disperin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

3. Miten Disperin‑tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä) ja mielellään ruokailun yhteydessä.

Annostus maksan ja munuaisten vajaatoiminnassa:

Asetyylisalisyylihappoa tulisi käyttää varoen maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Asetyylisalisyylihapon käyttöä tulisi välttää mikäli mahdollista potilailla, joilla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta.

Aikuiset Eri syistä johtuvissa särky- ja kuumetiloissa 500–1000 mg korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Reumaattisissa tulehdussairauksissa annostus on yksilöllinen, yleensä 3000–5000 mg/vrk jaettuna 3–4 annokseen.

Verisuonitukosten estoon 50–300 mg kerran vuorokaudessa.

Jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Käyttö lapsille Reumaattisissa tulehdussairauksissa annostus on yksilöllinen. Lapsille särkylääkkeenä käytettäessä:

2-3 v12-16 kg100-150 mg1-3 kertaa vrk:ssa
4-6 v17-23 kg200 mg1-3 kertaa vrk:ssa
7-14 v24-50 kg250-500 mg1-3 kertaa vrk:ssa

Jatkuvaan käyttöön ja alle 2‑vuotiaille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan. Ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille ja nuorille.

Jos otat enemmän Disperin‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostustapauksissa voi tajuissaan olevalle potilaalle antaa ensiapuna lääkehiiltä.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (yli yhdellä potilaalla sadasta):

 • ylävatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ruoansulatuskanavan haavaumat ja verenvuoto
 • pidentynyt verenvuotoaika, vähentynyt verihiutaleiden yhteenliimautuminen
 • yliherkkyysoireet (kuten nokkosihottumasta johtuva turvotus, keuhkoputkien supistuminen, nuha).

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle yhdellä potilaalla sadasta):

 • ripuli
 • allerginen ihottuma.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle yhdellä potilaalla tuhannesta):

 • anemia, verihiutaleiden ja granulosyyttien niukkuus
 • ruoansulatuskanavan ahtauma
 • maksavauriot, maksaentsyymien kohoaminen, Reyen oireyhtymä
 • ihoreaktiot (esim. ihon punoitus, Stevens–Johnsonin tai Lyellin oireyhtymä)
 • munuaisten toiminnan häiriöt, nesteen kertyminen elimistöön
 • anafylaktinen sokki.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Disperin‑tablettien säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C), tiiviisti suljetussa (tölkkipakkaus) alkuperäispakkauksessa suojassa kosteudelta.

Tölkissä on silikageeliä sisältävä kuivausainekapseli suojaamassa tabletteja kosteudelta. Älä poista sitä. Kuivausainekapselia ei saa niellä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Disperin sisältää

 • Vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo.
 • Muut aineet ovat alumiiniaminoasetaatti, raskas magnesiumoksidi, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, natriumlauryylisulfaatti, talkki, steariinihappo, vedetön kolloidinen piidioksidi ja tyydytetty kasviöljy.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasainen, viistoreunainen, päällystämätön tabletti, jossa on jakouurre. Halkaisija on 8 mm.

Pakkauskoko

100 tablettia: HDPE-tölkki, jossa kuivausainekapseli, HDPE-kierrekorkki.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj Orionintie 1 02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

09.07.2019