Sedonium

Sedonium Orion 50 Tabl Paketti Vasemmalta RGB Web

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Sedonium on rohdosvalmiste, joka on tarkoitettu tilapäisiin unensaantivaikeuksiin ja tilapäisiin lieviin jännitystiloihin yli 12-vuotiaille.
 
Käyttöaiheet: Tilapäiset lievät jännitystilat sekä tilapäiset unensaantivaikeudet.
 
Pakkaukset: Sedonium 25 ja 50 tabl.

Sedonium Orion 50 Tabl Paketti Vasemmalta RGB Web

Sedonium on tarkoitettu tilapäisiin unensaantivaikeuksiin ja tilapäisiin lieviin jännitystiloihin aikuisille ja yli 12-vuotiaille. Vaikuttava aine rohtovirmajuuriuute.

Yhdessä Sedonium-tabletissa on 300 mg valeriaanauutetta.

Annostus:
Yli 12-vuotiaat nuoret, aikuiset ja vanhukset:

Unihäiriöt: 2 tablettia ½ -1 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Lisäannos (2 tablettia) voidaan ottaa aikaisemmin illalla tarpeen vaatiessa.

Lievät jännitystilat: 1 tabletti enintään 3 kertaa päivässä.

Päivittäinen annos on korkeintaan 4 tablettia.

Huomaathan, että…

 • Jos oireesi jatkuvat yli kaksi viikkoa tai ne pahenevat, ota yhteys lääkäriin.
 • Jos olet raskaana tai imetät, tai jos sairastat maksan vajaatoimintaa, kysy silloinkin unineuvoja lääkäriltä.
 • Alkoholin nauttiminen yhdessä valeriaanavalmisteiden kanssa voi lisätä niiden vaikutusta.
 • Sedonium on kolmiolääke, jota ei suositella otettavaksi kahta tuntia ennen autolla ajoa tai koneiden käyttöä.

Sedoniumia saat vain apteekista.

Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Pakkauskoko: 25 ja 50 tabl.

Sedonium on kasvirohdosvalmiste lievien jännitystilojen ja unihäiriöiden helpottamiseen. Pakkauskoko: 25 ja 50 tablettia. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Apteekista. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17.

Itsehoitolääke

Sedonium tabletti, päällystetty

rohtovirmajuuriuute

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kahden viikon jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Sedonium on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Sedonium-valmistetta
 3. Miten Sedonium-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Sedonium-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Sedonium on kasvirohdosvalmiste lievien jännitystilojen ja unihäiriöiden helpottamiseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Sedonium-valmistetta

 • jos olet allerginen rohtovirmajuurelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Sedonium-valmistetta

Lapset

Sedonium-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Käyttöä ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Sedonium

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä. Muiden unilääkkeiden (hypnootit) ja rauhoittavien lääkkeiden (sedatiivit) vaikutus voi voimistua Sedonium-valmisteen käytön yhteydessä.

Sedonium alkoholin kanssa

Vältä alkoholia Sedonium-valmistetta käyttäessäsi, koska valmisteen rauhoittava vaikutus voi tällöin voimistua.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmisteen vaikutusta hedelmällisyyteen ei ole tutkittu. Koska tietoa valmisteen käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ei ole saatavilla, käyttöä ei suositella.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja, koska Sedonium voi heikentää ajokykyä. Älä käytä mitään työvälineitä tai koneita.

Sedonium sisältää glukoosia, laktoosia ja sakkaroosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Yli 12-vuotiaat nuoret, aikuiset ja vanhukset

Unihäiriöt: 2 tablettia ½–1 tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Lisäannos (2 tablettia) voidaan ottaa aikaisemmin illalla tarpeen vaatiessa.

Lievät jännitystilat: 1 tabletti enintään 3 kertaa päivässä.

Päivittäinen annos on korkeintaan 4 tablettia.

Tabletit niellään kokonaisina nesteen kera.

Valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet jatkuvat yli kahden viikon ajan tai ne pahenevat.

Jos käytät enemmän Sedonium-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Noin 20 g annoksen rohtovirmajuurivalmistetta (vastaa n. 15 tablettia) on todettu aiheuttavan lieviä oireita (väsymystä, vatsakramppeja, rinnanahdistusta, huimausta, käsien vapinaa ja pupillien laajenemista), jotka hävisivät 24 tunnin kuluessa. Jos oireita ilmaantuu, hoidon tulee olla potilaan tilaa tukevaa.

Jos unohdat käyttää Sedonium-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin): Rohtovirmajuurivalmisteiden käytön yhteydessä voi esiintyä ruuansulatuselimistöön liittyviä oireita (esim. pahoinvointi, vatsakrampit).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA.

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Sedonium sisältää

 • Vaikuttava aine on rohtovirmajuuriuute.
  Yksi päällystetty tabletti sisältää 300 mg:aa Valeriana officinalis L. s.l., radix (rohtovirmajuuri) kuivauutetta (3–6:1); uuttoliuotin 70 % (V/V) etanoli.
 • Muut aineet ovat:
  laktoosimonohydraatti, selluloosajauhe, nestemäinen glukoosi, vedetön kolloidinen piidioksidi, hydrofobinen kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, karnaubavaha, liivate, hypromelloosi, makrogoli 6000, povidoni, risiiniöljy (puhdistettu), sakkaroosi, talkki, titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Sedonium-tabletit ovat pyöreitä, kaksoiskuperia, valkoisia, hajuttomia päällystettyjä tabletteja. Tabletit on pakattu PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkaukseen ja pahvikoteloon.

Pakkauskoot 25, 30, 50 ja 100 päällystettyä tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Cassella-med GmbH & Co. KG

Gereonsmühlensgasse 1

50670 Köln

Saksa

Valmistaja

Klosterfrau Berlin GmbH

Motzener Strasse 41

12277 Berliini

Saksa

Artesan Pharma GmbH & Co. KG

Wendlandstrasse 1

29439 Lüchow

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta: Orion Pharma, +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.06.2021.

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg