Primaspan

Primaspan 100 Mg 100 Tabl 4

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Asetyylisalisyylihappoa sisältävä Primaspan estää veren hyytymistä jo pieninä annoksina. Siksi sitä käytetään muun muassa estämään ns. veritulppien muodostumista sydämen ja aivojen verisuoniin. Primaspan on suunniteltu pitkäaikaiseen hoitoon. Käyttö: Lääkäri aloittaa aina hoidon. Tarkempi käyttöohje on pakkausselosteessa. Pakkauskoot: 50 mg 100 tabl., 100 mg 100 tabl. ja 250 mg 100 tabl.

Primaspan 100 Mg 100 Tabl 4

Primaspan-enterotabletteja käytetään verisuonitukosten syntymistä estävänä lääkkeenä.

Käyttöaiheet: Veritulppien ehkäisy tiloissa, joissa valtimotukosten vaara on lisääntynyt, lyhytkestoiset aivoverenkierron häiriöt (TIA), sepelvaltimotauti, sydän- ja aivoveritulpan uusiutumisen ehkäisy, lasten nivelreuman ja muiden pitkäaikaista salisylaattihoitoa vaativien nivelsairauksien hoito.

Pakkaukset: Primaspan 50 mg 100 tabl., Primaspan 100 mg 100 tabl., Primaspan 250 mg 100 tabl.

Vaikuttava aine: asetyylisalisyylihappo. Vaikuttaa veren hyytymisominaisuuksiin ja ehkäisee veritulppien syntymistä mm. sydämen ja aivojen verisuoniin. Lääkäri aloittaa aina hoidon. Neuvottele lääkärin kanssa, mikäli sinulla on ruuansulatuskanavan haava, taipumus verenvuotoihin, sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoiminta, jos sairastat astmaa, olet allerginen muille tulehduskipulääkkeille tai jos olet raskaana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
Pakkauskoot: 50 mg 100 tabl., 100 mg 100 tabl. ja 250 mg 100 tabl.

Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17.

Itsehoitolääke

Primaspan 50 mg enterotabletti

Primaspan 100 mg enterotabletti

asetyylisalisyylihappo

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Primaspan on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Primaspan-valmistetta

3. Miten Primaspan-valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Primaspan-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Primaspan‑enterotabletit sisältävät asetyylisalisyylihappoa. Asetyylisalisyylihappoa käytetään kipu‑, särky‑ ja kuumelääkkeenä sekä lievittämään tulehduskipuun liittyvää turvotusta. Asetyylisalisyylihapon on todettu jo pienempinä annoksina vaikuttavan myös veren hyytymisominaisuuksiin ja ehkäisevän veritulppien syntymistä mm. sydämen ja aivojen verisuoniin.

Vaikutuksensa vuoksi Primaspan‑enterotabletteja käytetään verisuonitukosten syntymistä estävänä lääkkeenä.

Primaspan on suunniteltu pitkäaikaiseen salisylaattihoitoon. Se on päällystetty mahanestettä kestävällä kalvolla, joten se liukenee vasta ohutsuolessa. Tavallisiin asetyylisalisyylihappotabletteihin verrattuna Primaspan‑enterotabletin vaikutus alkaa hitaammin ja kestää vastaavasti pidempään. Primaspan‑enterotabletti aiheuttaa myös vähemmän ruoansulatuskanavan ärsytystä kuin tavallinen tabletti.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Primaspan-valmistetta

 • jos sinulla on tuore ruoansulatuskanavan haava
 • jos sinulla on taipumus verenvuotoihin (esim. verenvuototaudin tai verihiutaleiden niukkuuden vuoksi)
 • jos sinulla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta
 • jos sairastat astmaa ja oireesi vaikeutuvat särkylääkkeiden käytöstä
 • jos olet allerginen asetyylisalisyylihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) tai muille tulehduskipulääkkeille.

Raskauden viimeisen kolmanneksen aikana ei pidä käyttää 100 mg ylittäviä vuorokausiannoksia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Primaspan-valmistetta

 • jos sinulla on vatsahaava tai vaikeita ruoansulatushäiriöitä
 • jos sinulla on astma, polyyppeja nenässä tai yliherkkyysreaktio muista tulehduskipulääkkeistä
 • jos sinulla on sidekudossairauksia
 • jos sinulla on sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Asetyylisalisyylihappo lisää vuotoriskiä, mikä tulee ottaa huomioon kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Päätös hoidon jatkamisesta tai keskeyttämisestä tulee perustua huolelliseen arvioon potilaan riskeistä, ottaen huomioon sekä verisuonitukosten että verenvuotojen riski.

Lapset ja nuoret

Primaspan-valmistetta ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille (alle 16‑vuotiaille).

Muut lääkevalmisteet ja Primaspan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Eräät muut lääkkeet voivat samanaikaisesti käytettynä vaikuttaa asetyylisalisyylihapon tehoon tai asetyylisalisyylihappo voi vaikuttaa näiden lääkkeiden tehoon tai turvallisuuteen, esim:

 • verenohennuslääkkeet veritulppien estoon (kuten varfariini ja hepariini)
 • elinsiirron jälkeen hylkimistä estävät lääkkeet (esim. siklosporiini tai takrolimuusi)
 • verenpainelääkkeet (esim. nesteenpoistolääkkeet tai ACE:n estäjät)
 • kipu‑ ja tulehduslääkkeet (esim. kortisonivalmisteet ja tulehduskipulääkkeet)
 • lääke koliikkikipuun ja rakkokouristuksiin (metamitsoli)
 • kihtilääkkeet (esim. probenesidi)
 • syöpä‑ ja reumalääkkeet (esim. metotreksaatti)
 • masennuslääkkeet (litium ja serotoniinin takaisinoton estäjät esim. fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, sitalopraami)
 • sulfonamideja sisältävät antibiootit
 • sydänlääkkeet (esim. digoksiini)
 • epilepsialääkkeet (esim. barbituraatit).

Metamitsoli (kivun ja kuumeen lievitykseen käytetty lääkeaine) saattaa vähentää asetyylisalisyylihapon verihiutaleiden aggregaatioon (verihiutaleiden tarttuminen toisiinsa, jolloin muodostuu verisuonitukos) kohdistuvaa vaikutusta, jos näitä valmisteita käytetään samanaikaisesti. Siksi tätä yhdistelmää tulisi käyttää varoen potilaille, jotka käyttävät pieniannoksista asetyylisalisyylihappoa sydämen verisuonien suojaksi.

Muista mainita Primaspan-valmisteen käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Primaspan alkoholin kanssa

Alkoholi voi voimistaa asetyylisalisyylihapon ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmiste kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Primaspan-valmisteen käytöstä raskauden aikana on neuvoteltava lääkärin kanssa.

Primaspan-valmisteen tavanomaisella annostelulla rintamaitoon erittyvät lääkeainemäärät ovat sen verran pieniä, ettei niillä oleteta olevan haitallista vaikutusta imeväiseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Primaspan ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Primaspan sisältää laktoosia

Lääke sisältää laktoosia 26 mg (50 mg tabletti) tai 52 mg (100 mg tabletti). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Verisuonitukosten estohoito aloitetaan lääkärin aloitteesta ja ohjauksessa. Ota Primaspan-valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Suositeltu annos on 100–300 mg vuorokaudessa.

Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Noudata aina lääkärin ohjetta.

Enterotabletit otetaan riittävän nesteen kera (esimerkiksi lasi vettä) ja niellään kokonaisina, jolloin ne liukenevat vasta suolistossa. Tällöin voidaan vähentää mahaärsytystä ja säilyttää valmisteen ominaisuudet. Rikottuna Primaspan‑enterotabletti käyttäytyy päällystämättömän asetyylisalisyylihappotabletin (Disperin, Aspirin) tavoin.

Jos otat enemmän Primaspan-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostustapauksissa voi tajuissaan olevalle potilaalle antaa ensiapuna lääkehiiltä.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Primaspan-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahalaukun ärsytys ja verenvuoto mahan limakalvolta ovat tavallisten asetyylisalisyylihappovalmisteiden yleisiä haittavaikutuksia, ja pitkäaikaisessa käytössä seurauksena saattaa olla mahahaava. Kokonaisena nieltyinä Primaspan‑enterotabletit liukenevat vasta suolistossa, jolloin mahaärsytyksen mahdollisuus vähenee. Koska asetyylisalisyylihappo estää veren hyytymistä, voivat haavat vuotaa tavallista pidempään. Turvotuksia voi esiintyä, etenkin sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla henkilöillä. Tavallisimpia yliherkkyysoireita ovat nokkosrokko, keuhkoputkien supistuminen ja vaikea nuha. Reaktioita esiintyy yleisimmin astmaatikoilla.

Pitkäaikaisessa käytössä suurilla annoksilla voi esiintyä salisylismin oireita, kuten korvien soimista, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, hikoilua, hyperventilaatiota ja joskus ripulia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‑ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Primaspan sisältää

 • Vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo, jota on 50 mg tai 100 mg yhdessä tabletissa.
 • Tablettiytimen apuaineet ovat esigelatinoitu tärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti, maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti ja liivate.
 • Kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, propyleeniglykoli, hypromelloosiftalaatti ja trietyylisitraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus

Primaspan on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, kalvopäällystetty tabletti. Tabletin halkaisija on 6,2 mm (50 mg enterotabletti) tai 8,2 mm (100 mg enterotabletti).

Primaspan-valmisteen tölkkipakkaukset sisältävät kuivausainekapselin, jota ei saa niellä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Primaspan 50 mg enterotabletti

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Primaspan 100 mg enterotabletti

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.7.2023.

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg