Meditus Paketti

Meditus

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Meditus on sitkeää limaa irrottava poretabletti-yskänlääke itsehoitoon aikuisille ja vähintään 12 -vuotiaille. Poretabletin makuna on raikas sitruuna. Meditus muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja paremmin irtoavaksi. Jos oireet jatkuvat hoidosta huolimatta yli 10 päivän ajan, ota yhteyttä lääkäriin.  

Meditus Paketti

Tuoteteksti

Raikkaan sitruunan makuinen poretabletti helpottaa limaista yskää. Yskänlääke muuttaa paksun liman juoksevammaksi ja helpommin irtoavaksi.

Vaikuttava aine on asetyylikysteiini. Annostus: Aikuisille ja vähintään 12 -vuotiaille lapsille 1 poretabletti liuotettuna 1/2 lasilliseen vettä 2-3 kertaa päivässä. 2-12 -vuotiaille lapsille vain lääkärin määräyksestä. Ei alle 2 -vuotiaille.

Hyötyteksti

Meditus 200 mg poretabletti on sitkeää limaa irrottava yskänlääke. Vaikuttava aine on asetyylikysteiini. Annostus: Aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille 1 poretabletti liuotettuna puoleen lasilliseen vettä 2-3 kertaa vuorokaudessa. 2-12-vuotiaille vain lääkärin määräyksestä.  Ei alle 2-vuotiaille. Valmistetta tulee käyttää enintään 10 vuorokauden ajan.  Valmistetta tulee käyttää varoen, jos henkilöllä on taustalla aiempaa astma- tai pohjukaissuolihaavataipumusta tai hengitysteiden kouristelutaipumusta.  Pakkauskoko 200 mg 20 poretabl. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 8-22.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Meditus 200 mg poretabletti

asetyylikysteiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen,ellei olosi parane 10 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Meditus on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Meditus-poretabletteja
 3. Miten Meditus-poretabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Meditus-poretablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Meditus on ja mihin sitä käytetään

Meditus irrottaa sitkeää limaa, eli kuuluu nk. mukolyytteihin. Meditus-poretabletteja käytetään hengityselinten sairauksien yhteydessä irrottamaan sitkeälimaisia ysköksiä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Meditus-poretabletteja

Älä käytä Meditus-poretabletteja

 • jos olet allerginen asetyylikysteiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • alle 2‑vuotiaille lapsille (ks. kohta ”Lapset”).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Meditus-poretabletteja, jos sinulla on astma tai jos sinulla on ollut hengitysteiden kouristuksia (bronkospasmi).

Asetyylikysteiiniä sisältävät poretabletit saattavat ärsyttää mahalaukun seinämää, jos sinulla on tai on joskus aiemmin ollut mahahaava ja etenkin jos käytät samanaikaisesti muita mahalaukun seinämää tunnetusti ärsyttäviä lääkkeitä (ks. kohta 4).

Joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa on ilmoitettu vaikeista ihoreaktioista (Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi) asetyylikysteiinin käytön yhteydessä, ks. kohta 4. Useimmissa näistä tapauksista potilaat käyttivät kuitenkin ainakin yhtä muuta lääkettä, joka todennäköisesti aiheutti reaktiot.

Kun paksu lima muuttuu juoksevammaksi, sen määrä kasvaa, etenkin hoidon alussa. Jos et kykene yskimään irtoavaa limaa kunnolla pois, keskustele lääkärin kanssa hoitotoimista, joilla limaa saadaan riittävästi poistettua.

Lapset

Meditus-valmisteen kaltaiset limaa irrottavat lääkkeet (mukolyytit) saattavat tukkia alle 2‑vuotiaan lapsen ilmatiet tämänikäisten lasten ilmateiden ominaisuuksien vuoksi. Tämänikäinen lapsi ei välttämättä osaa yskiä limaa pois riittävästi. Siksi Meditus-valmistetta ei saa käyttää alle 2‑vuotiaille lapsille.

2–11-vuotiaille lapsille vain lääkärin määräyksellä.

Muut lääkevalmisteet ja Meditus

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Meditus-poretablettien teho voi muuttua käytettäessä samanaikaisesti eräitä muita lääkkeitä (esim. kefalosporiini-antibiootit). Antibiootit tulee ottaa 1–2 tuntia ennen tai jälkeen Meditus-annosta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Meditus ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Meditus sisältää natriumia, laktoosia ja sorbitolia

Tämä lääke sisältää natriumia 74 mg per poretabletti. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

Tämä lääke sisältää laktoosia ja sorbitolia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Meditus-poretabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on aikuisille ja vähintään 12‑vuotiaille lapsille 1 poretabletti liuotettuna ½ lasilliseen vettä 2–3 kertaa päivässä. 2–11-vuotiaille lapsille vain lääkärin määräyksellä. Lääkettä ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön.

Älä käytä lääkettä yli 10 päivää keskustelematta asiasta lääkärin kanssa.

Ota poretabletti aamulla, jos sinulla on heikentynyt yskänrefleksi (olet esim. iäkäs tai heikkokuntoinen).

Jos otat enemmän Meditus-poretabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. On syytä kertoa lääkärille, jos alla olevia oireita esiintyy ja jos ne jatkuvat.

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos seuraavia oireita ilmaantuu:

 • hengitysvaikeudet tai hengenahdistus
 • ihon voimakas punoitus, kutina ja turvotus
 • kielen tai nielun turvotus
 • äkillinen, voimakas vatsakipu tai verioksennus
 • ihottuma (mukaan lukien limakalvovaurio suussa, nielussa, nenässä, silmissä, sukuelinten alueella).

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä): pahoinvointi, ripuli.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta): vatsakipu, keuhkoputkien supistuksesta johtuva hengenahdistus.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta): allerginen turvotus (angioedeema), rokkoihottuma, kutina, nokkosihottuma.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta): äkilliset vaikeat yliherkkyysreaktiot (anafylaktinen sokki, anafylaktiset/anafylaksin kaltaiset reaktiot).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Meditus-poretablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja muoviputkessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Meditus sisältää

 • Vaikuttava aine on asetyylikysteiini. Yksi poretabletti sisältää 200 mg asetyylikysteiiniä.
 • Muut aineet ovat vedetön sitruunahappo, natriumvetykarbonaatti, vedetön natriumkarbonaatti, vedetön laktoosi, mannitoli (E421), sitruuna-aromi (sitruunaöljy, mannitoli, maltodekstriini, glukonolaktoni, sorbitoli [E420], kolloidinen vedetön piidioksidi), natriumsyklamaatti, sakkariininatrium, natriumsitraattidihydraatti ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Pyöreä, valkoinen, sitruunanmakuinen, tasainen tabletti, jonka halkaisija on 18 mm.

Pakkauksessa on 20 poretablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 4.5.2016