ANTEPSIN 200MG/ML 200ML ORAL SUSP FI

Antepsin 200 Ml

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Antepsinia käytetään toiminnallisten ylävatsavaivojen ja refluksitaudin oireiden mukaiseen hoitoon, joiden oireina on mm. närästys, rintalastan alla tai ylävatsalla tuntuva kipu ja polttelu. Vaikuttava aine on sukralfaatti. Käyttö: Aikuiset. Lapsille vain lääkärin määräyksestä. Noudatettaessa suositeltua annosta Antepsinilla on esiintynyt hyvin vähän haittavaikutuksia. Antepsin saattaa aiheuttaa ummetusta ja pahoinvointia, suun kuivumista, ihottumaa ja nokkosrokkoa. Munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville potilaille sukralfaatista vapautuva alumiini voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia ja sitä voi käyttää vain lääkärin määräyksestä. Pakkauskoot: Tabletit 1 g 30 ja 60 kpl, oraalisuspensio 200 mg/ml 200 ml.

Antepsin 200 Ml

Käyttöaiheet: toiminnallisten ylävatsavaivojen ja refluksitaudin oireiden mukaiseen hoitoon, joiden oireina on mm. närästys, rintalastan alla tai ylävatsalla tuntuva kipu ja polttelu.

Annostus: Tavallinen annos 5 ml oraalisuspensiota 3-4 kertaa vuorokaudessa n. tunti ennen aterioita ja nukkumaan mentäessä. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen Annostus-kohtaan.

Vaikuttavat aineet: sukralfaatti

Säilytys: alle 25 ˚C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Pakkaukset: oraalisuspensio 200 ml ja 30 & 60 tabletit

Antepsin-valmistetta käytetään toiminnallisten ylävatsavaivojen ja refluksitaudin oireiden mukaiseen hoitoon, joiden oireina on mm. närästys, rintalastan alla tai ylävatsalla tuntuva kipu ja polttelu. Vaikuttava aine on sukralfaatti. Käyttö: Aikuiset. Lapsille vain lääkärin määräyksestä. Noudatettaessa suositeltua annosta Antepsin saattaa aiheuttaa ummetusta ja pahoinvointia, suun kuivumista, ihottumaa ja nokkosrokkoa. Munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville potilaille sukralfaatista vapautuva alumiini voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia ja sitä voi käyttää vain lääkärin määräyksestä. Pakkauskoot: Tabletit 1 g: 30 ja 60 kpl, oraalisuspensio 200 mg/ml: 200 ml. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17. Apteekista.

Itsehoitolääke

Antepsin 200 mg/ml oraalisuspensio

sukralfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 8 viikon jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Antepsin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Antepsinia

3. Miten Antepsinia otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Antepsinin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Antepsinin vaikuttava aine sukralfaatti muodostaa mahalaukun seinämän pinnalle kalvon, joka peittää haavauman tai ärtyneen alueen ja suojaa sitä mahahapolta. Näin limakalvo voi parantua.

Sukralfaattia käytetään toiminnallisten ylävatsavaivojen ja refluksitaudin oireiden lievitykseen. Oireina voivat olla mm. närästys, rintalastan alla tai ylävatsalla tuntuva kipu ja polttelu.

Sukralfaattia, jota Antepsin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Lapsille vain lääkärin määräyksestä.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 8 viikon jälkeen tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Antepsinia

 • jos olet allerginen sukralfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Antepsinia, jos sinulla on

 • heikentynyt munuaisten toiminta tai jos saat dialyysihoitoa
 • nielemisvaikeuksia
 • hidas suolentoiminta.

Sukralfaattihoidon yhteydessä mahalaukkuun tai suolistoon voi kertyä kiinteää sulamatonta mahansisältöä (ns. betsoaareja). Tällaisia kertymiä on ilmennyt potilailla, joilla suoliston toiminta on hidastunut leikkauksen, lääkehoidon tai sairauden vuoksi.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Lapset ja nuoret (alle 14‑vuotiaat)

Riittämättömien tietojen vuoksi Antepsinia ei suositella alle 14‑vuotiaille.

Muut lääkevalmisteet ja Antepsin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Joidenkin lääkkeiden tai Antepsinin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • antasidit (mahansisällön happamuutta neutraloivat lääkkeet)
 • varfariini (verenohennuslääke)
 • sitraatteja sisältävät valmisteet.

Seuraavia lääkeaineita sisältäviä valmisteita on otettava noin 2 tuntia ennen tai jälkeen Antepsinin ottamisen:

 • tetrasykliiniantibiootit
 • fluorokinoloniantibiootit
 • digoksiini ja kinidiini (sydänlääkkeitä)
 • simetidiini ja ranitidiini (mahalääkkeitä)
 • teofylliini (hengityselinten sairauksien lääke)
 • sulpiridi (psykoosilääke)
 • fenytoiini (epilepsialääke)
 • tyroksiini (kilpirauhasen vajaatoiminnan lääke)
 • ketokonatsoli (sienilääke).

Jos tarvitset letkuruokintaa, huomioi Antepsinin käyttö: Antepsinin ja letkuruoan antamisen välillä on pidettävä vähintään yhden tunnin tauko.

Muista mainita Antepsinin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Antepsin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Antepsin sisältää natriummetyyli- ja natriumpropyyliparahydroksibentsoaattia

Natriummetyyli- ja natriumpropyyliparahydroksibentsoaatti voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Muut apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää 4,4–8,8 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per annos (5–10 ml). 30 ml:n vuorokausiannos vastaa 1,3 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuisille.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 5 ml oraalisuspensiota 3–4 kertaa vuorokaudessa n. tunti ennen aterioita ja nukkumaan mentäessä.

Tärkeää!

Oraalisuspensio on ravistettava hyvin ennen jokaista annosta.

Antepsin sisältää alumiinia eikä sitä suositella käytettäväksi yhtäjaksoisesti kahdeksaa viikkoa pidempiä ajanjaksoja.

Jos otat enemmän Antepsinia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Antepsinin yliannostus ei useimmissa tapauksissa aiheuta oireita. Mahdollisia oireita voivat olla mahakipu, pahoinvointi, oksentelu, päänsärky, vatsavaivat ja ripuli.

Noudata näitä ohjeita, ellei lääkäri toisin määrää.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • ummetus, pahoinvointi.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • suun kuivuminen
 • ihottuma, nokkosrokko, kutina.

Myös päänsärkyä, huimausta, anafylaktisia reaktioita (hengenvaarallisia allergisia yleisreaktioita) sekä kiinteän mahansisällön kertymiä (ns. betsoaareja, ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä) on kuvattu.

Antepsinista vapautuva alumiini voi aiheuttaa haittoja, jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Antepsin sisältää

 • Vaikuttava aine on sukralfaatti, jota on 200 mg yhdessä millilitrassa.
 • Muut aineet ovat glyseroli, natriummetyyli- ja natriumpropyyliparahydroksibentsoaatti, sakkariininatrium, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, ksantaanikumi, karamelliaromi, anisaromi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen homogeeninen suspensio. Pakkauskoot: 30 x 5 ml, 120 x 5 ml ja 200 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.10.2020.

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg