Primaspan 50 Mg 100 Tabl 4

Primaspan 50 Mg 100 Tabl

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Asetyylisalisyylihappoa sisältävä Primaspan estää veren hyytymistä jo pieninä annoksina. Siksi sitä käytetään muun muassa estämään ns. veritulppien muodostumista sydämen ja aivojen verisuoniin. Primaspan on suunniteltu pitkäaikaiseen hoitoon. Käyttö: Lääkäri aloittaa aina hoidon. Tarkempi käyttöohje on pakkausselosteessa. Pakkauskoot: 50 mg 100 tabl., 100 mg 100 tabl. ja 250 mg 100 tabl.

Primaspan 50 Mg 100 Tabl 4

Tuoteteksti

Primaspan-enterotabletteja käytetään verisuonitukosten syntymistä estävänä lääkkeenä.

Käyttöaiheet: Veritulppien ehkäisy tiloissa, joissa valtimotukosten vaara on lisääntynyt, lyhytkestoiset aivoverenkierron häiriöt (TIA), sepelvaltimotauti, sydän- ja aivoveritulpan uusiutumisen ehkäisy, lasten nivelreuman ja muiden pitkäaikaista salisylaattihoitoa vaativien nivelsairauksien hoito.

Pakkaukset: Primaspan 50 mg 100 tabl., Primaspan 100 mg 100 tabl., Primaspan 250 mg 100 tabl.

Hyötyteksti

Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 8-22.

Primaspan 50 mg enterotabletti

Primaspan 100 mg enterotabletti

Primaspan 250 mg enterotabletti

asetyylisalisyylihappo

  Yleisiä ohjeita

  Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

  • Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Primaspania huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.
  • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
  • Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.
  • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

  Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

  1. Mitä Primaspan on ja mihin sitä käytetään

  2. Ennen kuin käytät Primaspania

  3. Miten Primaspania käytetään

  4. Mahdolliset haittavaikutukset

  5. Primaspanin säilyttäminen

  6. Muuta tietoa

  1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

  Primaspan‑enterotabletit sisältävät asetyylisalisyylihappoa. Asetyylisalisyylihappoa käytetään kipu‑, särky‑ ja kuumelääkkeenä sekä lievittämään tulehduskipuun liittyvää turvotusta. Asetyylisalisyylihapon on todettu jo pienempinä annoksina vaikuttavan myös veren hyytymisominaisuuksiin ja ehkäisevän veritulppien syntymistä mm. sydämen ja aivojen verisuoniin.

  Vaikutuksensa vuoksi Primaspan‑enterotabletteja käytetään verisuonitukosten syntymistä estävänä lääkkeenä.

  Primaspan on suunniteltu pitkäaikaiseen salisylaattihoitoon. Se on päällystetty mahanestettä kestävällä kalvolla, joten se liukenee vasta ohutsuolessa. Tavallisiin asetyylisalisyylihappotabletteihin verrattuna Primaspan‑enterotabletin vaikutus alkaa hitaammin ja kestää vastaavasti pidempään. Primaspan‑enterotabletti aiheuttaa myös vähemmän ruoansulatuskanavan ärsytystä kuin tavallinen tabletti.

  2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

  Älä käytä Primaspania

  • jos sinulla on tuore ruoansulatuskanavan haava
  • jos sinulla on taipumus verenvuotoihin (esim. verenvuototaudin tai verihiutaleiden niukkuuden vuoksi)
  • jos sinulla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta
  • jos sairastat astmaa ja oireesi vaikeutuvat särkylääkkeiden käytöstä
  • jos olet yliherkkä (allerginen) asetyylisalisyylihapolle, jollekin valmisteen apuaineelle tai muille tulehduskipulääkkeille.

  Raskauden viimeisen kolmanneksen aikana ei pidä käyttää 100 mg ylittäviä vuorokausiannoksia.

  Ole erityisen varovainen Primaspanin suhteen

  • jos sinulla on vatsahaava tai vaikeita ruoansulatushäiriöitä
  • jos sinulla on astma, polyyppeja nenässä tai yliherkkyysreaktio muista tulehduskipulääkkeistä
  • jos sinulla on sidekudossairauksia
  • jos sinulla on sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

  Kerro lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

  Asetyylisalisyylihappo lisää vuotoriskiä, mikä tulee ottaa huomioon kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Päätös hoidon jatkamisesta tai keskeyttämisestä tulee perustua huolelliseen arvioon potilaan riskeistä, ottaen huomioon sekä verisuonitukosten että verenvuotojen riski.

  Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

  Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

  Mitä sinun pitäisi välttää kun otat tätä lääkettä?

  Eräät muut lääkkeet voivat samanaikaisesti käytettynä vaikuttaa asetyylisalisyylihapon tehoon tai asetyylisalisyylihappo voi vaikuttaa näiden lääkkeiden tehoon tai turvallisuuteen, esim:

  • verenohennuslääkkeet veritulppien estoon (kuten varfariini ja hepariini)
  • elinsiirron jälkeen hylkimistä estävät lääkkeet (esim. siklosporiini tai takrolimuusi)
  • verenpainelääkkeet (esim. nesteenpoistolääkkeet tai ACE:n estäjät)
  • kipu‑ ja tulehduslääkkeet (esim. kortisonivalmisteet ja tulehduskipulääkkeet)
  • lääke koliikkikipuun ja rakkokouristuksiin (metamitsoli)
  • kihtilääkkeet (esim. probenesidi)
  • syöpä‑ ja reumalääkkeet (esim. metotreksaatti)
  • masennuslääkkeet (litium ja serotoniinin takaisinoton estäjät esim. fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, sitalopraami)
  • sulfonamideja sisältävät antibiootit
  • sydänlääke (esim. digoksiini)
  • epilepsialääke (esim. barbituraatit).

  Alkoholi voi voimistaa asetyylisalisyylihapon ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

  Ennen kuin otat asetyylisalisyylihappoa, kerro lääkärille mitä muita lääkkeitä käytät. Jos käytät asetyylisalisyylihappoa säännöllisesti, kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin otat mitään muuta lääkettä (mukaan lukien ilman reseptiä saatavat lääkkeet).

  Muista mainita Primaspanin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

  Raskaus ja imetys

  Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

  Valmiste kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

  Primaspanin käytöstä raskauden aikana on neuvoteltava lääkärin kanssa.

  Primaspanin tavanomaisella annostelulla rintamaitoon erittyvät lääkeainemäärät ovat sen verran pieniä, ettei niillä oleteta olevan haitallista vaikutusta imeväiseen.

  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Primaspan ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

  Tärkeää tietoa Primaspanin sisältämistä aineista

  Lääke sisältää laktoosia 26 mg (50 mg tabletti), 52 mg (100 mg tabletti) tai 51 mg (250 mg tabletti). Mikäli et siedä glukoosi‑ tai galaktoosisokeria, selvitä hoitavalta lääkäriltä, voitko käyttää tätä lääkevalmistetta.

  3. Miten valmistetta käytetään

  Verisuonitukosten estohoito aloitetaan lääkärin aloitteesta ja ohjauksessa. Ota Primaspania juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on 100–300 mg vuorokaudessa.

  Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Noudata aina lääkärin ohjetta.

  Tärkeää!

  Primaspania ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille (alle 16‑vuotiaille).

  Enterotabletit otetaan riittävän nesteen kera (esimerkiksi lasi vettä) ja niellään kokonaisina, jolloin ne liukenevat vasta suolistossa. Tällöin voidaan vähentää mahaärsytystä ja säilyttää valmisteen ominaisuudet. Rikottuna Primaspan‑enterotabletti käyttäytyy päällystämättömän asetyylisalisyylihappotabletin (Disperin, Aspirin) tavoin.

  Annostus maksan ja munuaisten vajaatoiminnassa:

  Asetyylisalisyylihappoa tulisi käyttää varoen maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Asetyylisalisyylihapon käyttöä tulisi välttää mikäli mahdollista potilailla, joilla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta.

  Jos otat enemmän Primaspania kuin sinun pitäisi

  Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 09-471977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

  Yliannostustapauksissa voi tajuissaan olevalle potilaalle antaa ensiapuna lääkehiiltä.

  Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

  4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Mahalaukun ärsytys ja verenvuoto mahan limakalvolta ovat tavallisten asetyylisalisyylihappovalmisteiden yleisiä haittavaikutuksia, ja pitkäaikaisessa käytössä seurauksena saattaa olla mahahaava. Kokonaisena nieltyinä Primaspan‑enterotabletit liukenevat vasta suolistossa, jolloin mahaärsytyksen mahdollisuus vähenee. Koska asetyylisalisyylihappo estää veren hyytymistä, voivat haavat vuotaa tavallista pidempään. Turvotuksia voi esiintyä, etenkin sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla henkilöillä. Tavallisimpia yliherkkyysoireita ovat nokkosrokko, keuhkoputkien supistuminen ja vaikea nuha. Reaktioita esiintyy yleisimmin astmaatikoilla.

  Pitkäaikaisessa käytössä suurilla annoksilla voi esiintyä salisylismin oireita, kuten korvien soimista, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, hikoilua, hyperventilaatiota ja joskus ripulia.

  Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

  5. Valmisteen säilyttäminen

  Läpipainopakkaus: Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa. Herkkä kosteudelle.

  Tölkkipakkaus: Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

  Mitä Primaspan sisältää
  • Vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo, jota on 50 mg, 100 mg tai 250 mg yhdessä tabletissa.
  • Tablettiytimen apuaineet ovat esigelatinoitu tärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti, maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti ja liivate.
   Kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, propyleeniglykoli, hypromelloosiftalaatti ja trietyylisitraatti.
  Lääkevalmisteen kuvaus

  Primaspan on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, kalvopäällystetty tabletti. Halkaisija 6,2 mm (50 mg enterotabletti), 8,2 mm (100 mg enterotabletti) tai 9,2 mm (250 mg enterotabletti).

  Primaspanin tölkkipakkaukset sisältävät kuivausainekapselin, sitä ei saa niellä.Myyntiluvan haltija

  Orion Oyj

  Orionintie 1

  02200 Espoo

  Valmistaja

  Primaspan 50 mg enterotabletti

  Orion Pharma

  Joensuunkatu 7

  24100 Salo

  Primaspan 100 mg ja 250 mg enterotabletti

  Orion Pharma

  Orionintie 1

  02200 Espoo

  Orion Pharma

  Joensuunkatu 7

  24100 Salo

  Pakkausseloste tarkistettu 18.3.2019.