Fungorin

Fungorin 1% 15 G

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Fungorin-emulsiovoidetta käytetään jalkasilsan ja varpaiden välisen sienitulehduksen hoitoon. Vaikuttavana aineena on terbinafiini, joka tuhoaa sienisolut. Jalkasienen hoitoaika Fungorinilla on 1 viikko. Oireet lievittyvät muutaman päivän kuluessa hoidon aloituksesta. Käyttö: Aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille. Valmistetta käytetään kerran päivässä viikon ajan. Tarkempi käyttöohje on pakkausselosteessa. Pakkauskoko: 1 % emulsiovoide 15 g.

Fungorin 1% 15 G

Fungorin jalkasilsan ja varpaiden välisen sienitulehduksen hoitoon. Vaikuttava aine: terbinafiini. Fungorin emulsiovoidetta ei tule käyttää alle 12-vuotiaille ilman lääkärin ohjetta tai imetettäessä tai raskaana ollessa.

Käyttöaiheet: Jalkasilsan ja varpaiden välisen sienitulehduksen hoito.

Pakkaukset: Fungorin 1 % emulsiovoide 15 g

Fungorin-emulsiovoidetta käytetään jalkasilsan ja varpaiden välisen sienitulehduksen hoitoon. Vaikuttavana aineena on terbinafiini, joka tuhoaa sienisolut. Jalkasienen hoitoaika Fungorinilla on 1 viikko. Oireet lievittyvät muutaman päivän kuluessa hoidon aloituksesta.

Aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille. Valmistetta käytetään kerran päivässä viikon ajan. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista.

Pakkauskoko: 1 % emulsiovoide 15 g. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Apteekista.

Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17.

Itsehoitolääke

Fungorin 1 % emulsiovoide

terbinafiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoa ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2 viikon kuluessa tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Fungorin‑emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fungorin‑emulsiovoidetta

3. Miten Fungorin‑emulsiovoidetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Fungorin‑emulsiovoiteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Fungorin estää erään reaktion sienen aineenvaihdunnassa, jolloin sieni kuolee ja tulehdus paranee nopeasti.

Valmistetta käytetään jalkasilsan ja varpaiden välien sienitulehduksen hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Terbinafiinia, jota Fungorin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Fungorin‑emulsiovoidetta:

 • jos olet allerginen terbinafiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos epäilet, että sinulla on kynsisieni (esim. kynnen väri on muuttunut tai kynsi on paksuuntunut), käänny lääkärin puoleen, koska valmistetta ei ole tarkoitettu kynsisienen hoitoon.

Varoitukset ja varotoimet

Valmiste on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Silmiin joutuessaan emulsiovoide voi ärsyttää silmiä. Jos emulsiovoidetta joutuu silmiin, silmät tulee huuhtoa runsaalla juoksevalla vedellä. Jos valmistetta levitetään kasvoille, on varottava sen joutumista silmiin.

Valmisteen joutumista suuhun on syytä varoa (ks. myös Jos käytät enemmän Fungorin‑emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi).

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Fungorin‑emulsiovoidetta.

Lapset

Valmistetta ei tule käyttää alle 12-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Fungorin‑emulsiovoide

Paikallisesti iholle annetulla terbinafiiniemulsiovoiteella ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kliinisiä kokemuksia Fungorin‑emulsiovoiteen käytöstä raskauden aikana ei ole. Tästä syystä Fungorin‑emulsiovoidetta ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi tarpeen.

Terbinafiini erittyy rintamaitoon ja tämän takia imettävien äitien ei pidä käyttää Fungorin‑emulsiovoidetta.

Pikkulapsia ei myöskään saa päästää kosketukseen Fungorin‑emulsiovoiteella hoidetun ihon kanssa, rintojen iho mukaan lukien.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Fungorin‑emulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Fungorin‑emulsiovoide sisältää stearyylialkoholia ja setyylialkoholia

Stearyylialkoholi ja setyylialkoholi saattavat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Tämä lääkevalmiste sisältää 10 mg bentsyylialkoholia per 1 g. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet apteekista, jos olet epävarma.

Fungorin‑emulsiovoidetta käytetään kerran päivässä viikon ajan. Ihottuma-alueet puhdistetaan ja kuivataan hyvin ennen emulsiovoiteen levittämistä. Emulsiovoidetta levitetään ihottuma-alueille ja niitä ympäröivälle iholle ohuena kerroksena ja hierotaan kevyesti ihoon. Kädet on pestävä emulsiovoiteen levittämisen jälkeen, jottei sitä vahingossa joudu silmiin.

Oireet häviävät tavallisesti muutamassa päivässä ja iho paranee kokonaan jonkin ajan kuluttua, mutta uusiutumisen välttämiseksi on tärkeää saattaa hoito loppuun. Jos oireet eivät ala hävitä kahden viikon kuluessa emulsiovoidehoidon aloittamisesta, ota yhteys lääkäriin, koska oireet voivat johtua muusta kuin sienitartunnasta.

Jos käytät enemmän Fungorin‑emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Paikallisesti käytetty emulsiovoide ei todennäköisesti johda yliannostukseen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Emulsiovoide voi aiheuttaa joskus kutinaa, ihon kesimistä, antopaikan kipua tai ärsytystä, pigmenttihäiriötä, ihon polttelun tunnetta, punoitusta ja rupia antopaikassa. Nämä vaarattomat oireet on erotettava yliherkkyysreaktioista, mukaan lukien ihottuma, joita on raportoitu satunnaisesti, ja jotka vaativat hoidon keskeyttämisen. Tästä syystä niistä olisi syytä kertoa lääkärille.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • ihon kesiminen, kutina.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • ihovauriot, ruvet, ihosairaus, pigmenttihäiriö, punoitus, tunne ihon polttelusta
 • kipu, antopaikan kipu, antopaikan ärsytys.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • silmien ärsytys (jos voidetta menee vahingossa silmiin)
 • kuiva iho, kosketusihottuma (kontaktidermatiitti), ekseema
 • oireiden paheneminen.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • yliherkkyysreaktiot, ihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fungorin‑emulsiovoide sisältää

 • Vaikuttava aine on terbinafiinihydrokloridi, jota on 10 mg:aa grammassa emulsiovoidetta.
 • Muut aineet ovat natriumhydroksidi, bentsyylialkoholi, sorbitaanistearaatti, setyylipalmitaatti, setyylialkoholi, stearyylialkoholi, polysorbaatti 60, isopropyylimyristaatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, tasainen emulsiovoide.

Pakkauskoko: 15 g.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.7.2022

 

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg