Reodyn

Reodyn 50mg 200ml 4

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Reodyn on limaa irrottava yskänlääke. Sen vaikuttava aine karbosisteiini muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi. Reodynia käytetään limaa irrottavana lääkkeenä yskimisen helpottamiseksi esim. keuhkoputkentulehduksessa. Käyttö: Aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille. Pakkauskoko: 50 mg/ml 200 ml.

Reodyn 50mg 200ml 4

Reodyn on limaa irroittava yskänlääke.

Reodyn yskänlääkkeen vaikuttava aine karbosisteiini muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja siten helpommin pois yskittäväksi. Reodynillä hoidetaan hengityselinten sairauksia, kuten keuhkoputkentulehdus, kun erittyvä lima on sitkeätä. Sitkeä lima voi vaikeuttaa hengitystä ja aiheuttaa yskänärsytystä.

Käyttöaiheet: Limaa irroittava yskänlääke aikuisille ja yli 12-vuotiaille.

Pakkaukset: Reodyn 50 mg/ml 200 ml

Reodyn 50 mg/ml on limaa irrottava yskänlääke jota käytetään  esimerkiksi keuhkoputkentulehduksen yhteydessä oireen hoitoon. Vaikuttava aine on karbosisteiini. Sopii aikuisille ja yli 12-vuotiaille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi

Itsehoitolääke

Reodyn 50 mg/ml oraaliliuos

karbosisteiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane seitsemän päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Reodyn on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Reodyn-valmistetta

3. Miten Reodyn-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Reodyn-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Reodyn on limaa irrottava yskänlääke. Sen vaikuttava aine karbosisteiini muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja siten helpommin poisyskittäväksi. Reodynillä hoidetaan hengityselinten sairauksia, kuten keuhkoputkitulehdusta, kun erittyvä lima on sitkeätä. Sitkeä lima voi vaikeuttaa hengitystä ja aiheuttaa yskänärsytystä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Reodyn-valmistetta

 • jos olet allerginen karbosisteiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on maha- tai pohjukaissuolihaava
 • jos sinulla on synnynnäinen fruktoosi-intoleranssi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Reodyn-valmistetta. Ole erityisen varovainen, jos sinulla on aiemmin ollut maha- tai pohjukaissuolihaava.

Muut lääkevalmisteet ja Reodyn

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia samanaikaisen muun lääkkeen käytön takia ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Reodynillä ei ole todettu haitallisia vaikutuksia sikiöön. Valmisteen käyttöä tulisi kuitenkin välttää raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Tietoa Reodynin imetyksen aikaisesta käytöstä on niukasti, eikä tiedetä kulkeutuuko karbosisteiini ihmisen rintamaitoon. Reodyniä ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Reodynin ei tiedetä vaikuttavan tavanomaisin hoitoannoksin ajokykyyn.

Reodyn sisältää natriumia, sorbitolia, sakkaroosia ja metyyliparahydroksibentsoaattia

Tämä lääkevalmiste sisältää 2,6 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per millilitra (6,5–39 mg/annos). Tämä vastaa 0,3–2 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuisille.

Tämä lääkevalmiste sisältää 200 mg sorbitolia (E 420) per millilitra (0,5–3 g/annos). Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla (tai lapsellasi) on jokin sokeri-intoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärillesi ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä.

Tämä lääkevalmiste sisältää sakkaroosia 1 mg/ml (2,5–15 mg/annos). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) 1 mg/ml (2,5–15 mg/annos). Metyyliparahydroksibentsoaatti saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus on aikuisille ja yli 12-vuotiaille 10–15 ml kolme kertaa vuorokaudessa. Lääke annostellaan millilitroina lääkemitan avulla.

Äkillisissä hengitystiesairauksissa lääkkeen vaikutus alkaa muutamien vuorokausien kuluessa. Hoito on tarpeen tavallisesti noin viikon ajan. Yli 10 vuorokauden hoito voi ylläpitää liiallista limaneritystä.

Tärkeää

Reodyn on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Yskänlääkkeen vaikutus tehostuu, kun muistat juoda runsaasti nestettä. Hoidon alkaessa limantulo ja yskimisen tarve saattavat lisääntyä, kun lima alkaa lohjeta.

Käyttö lapsille

Alle 12-vuotiaille vain lääkärin määräyksellä.

Jos otat enemmän Reodyn-valmistetta kuin sinun pitäisi

Noudatettaessa suositeltua vuorokausiannostelua Reodynin käyttö on turvallista. Yliannostuksesta voi seurata vatsavaivoja ja jos nämä ovat voimakkaita, on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla ilmenee äkillisesti esim. hengitysvaikeuksia, ihottumaa, limakalvovaurioita tai kasvojen, suun, huulten, kielen tai kurkun turvotusta. Nämä voivat olla merkkejä vaikeista, joskus jopa henkeäuhkaavista ihoreaktioista (Stevens–Johnsonin oireyhtymä ja erythema multiforme).

Noudatettaessa suositeltua vuorokausiannostelua haittavaikutuksia on esiintynyt hyvin vähän. Joskus lääkkeen käyttöön saattaa liittyä lieviä vatsakipuja, päänsärkyä, ripulia, lihaskipuja, huimausta, kouristuksia, sydämentykytystä, hengenahdistusta ja ihottumia. Reodynin pitkäaikainen käyttö voi ylläpitää liiallista limaneritystä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Reodyn sisältää

 • Vaikuttava aine on karbosisteiini, jota on 50 mg yhdessä millilitrassa lääkettä.
 • Muut aineet ovat sorbitoli (E 420), sakkariininatrium (E 954), poltettu sokeri (E 150), puhdistettu vesi, aromiaineena rommiaromi, säilytysaineena metyyliparahydroksibentsoaatti (E 218) sekä happamuudensäätöaineina natriumhydroksidi ja kloorivetyhappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Reodyn oraaliliuos on kirkas ruskea tai kullanruskea siirappimainen liuos.

Pakkauskoko: ruskea lasipullo, tyyppi III; alumiinikierrekorkki 200 ml.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.2.2022.

 

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg