Pyrvin

Pyrvin_100mg_20tabl_FIN

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Kihomadot ovat yleistyneet viime vuosina varsinkin leikki-ikäisillä. Peräaukon kutina etenkin öisin voi olla merkki kihomatotartunnasta. Hoitoa suositellaan koko perheelle, sillä madon munat tarttuvat helposti henkilöstä toiseen. Hoito on uusittava 14 vrk:n kuluttua, jotta kaikki munat saadaan tuhottua. Vaikuttava aine on pyrviiniembonaatti. Käyttö: Aikuiset ja vähintään 10 kg painavat lapset. Pakkauskoot: 6, 20 ja 40 tabl.

Pyrvin_100mg_20tabl_FIN

Pyrvin on kihomatolääke.
 
Käyttöaiheet: Kihomatojen häätöön. 


Pakkaukset:
Pyrvin 100 mg 6 tabl., 20 tabl. ja 40 tabl.

Pyrvin potilasohje

Pyrivin pakkausseloste

Pyrvin on lääke kihomatojen häätöön. Vaikuttava aine: pyrviiniembonaatti. Kerta-annos pakkausselosteen ohjeen mukaan ja hoidon uusinta kahden viikon kuluttua. Pyrvin-tablettien käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana. Pakkauskoot: 6, 20 ja 40 tablettia. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17. Apteekista.

Itsehoitolääke

Pyrvin 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

pyrviiniembonaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Pyrvin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pyrvin‑tabletteja

3. Miten Pyrvin-tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Pyrvin-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Pyrvin on kihomatolääke, joka tehoaa kihomatoihin kerta-annoksena. Hoito uusitaan kahden viikon kuluttua. Tämä hävittää ensimmäisen annoksen jälkeen munista kuoriutuneet madot.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Pyrvin-tabletteja

 • jos olet allerginen pyrviiniembonaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Pyrvin‑valmisteen vaikuttava aine on pyrviini, joka on voimakkaasti värjäävä aine. Se värjää ulosteen punaiseksi. Oksennuksesta ja ripulista saattaa jäädä pysyviä tahroja vaatteisiin ja huonekaluihin.

Hoidon onnistumisen kannalta ja uuden tartunnan estämiseksi on tärkeää huolehtia hyvin käsien ja kynnenalustojen puhtaudesta ja muutoinkin sekä henkilökohtaisesta hygieniasta että ympäristön hygieenisyydestä.

Muut lääkevalmisteet ja Pyrvin

Pyrvin-tableteilla ei tunneta yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Pyrviinin käyttöön raskauden tai imetyksen aikana ei tiedetä liittyvän riskejä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pyrvin-tabletilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö kuljettamaan moottoriajoneuvoa tai tekemään tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. Näistä tehtävistä suoriutumiseen voivat vaikuttaa mm. lääkehoidon vaikutukset ja/tai haittavaikutukset, joita on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pyrvin-tabletit otetaan kerta-annoksena. Hoito uusitaan kahden viikon kuluttua. Lääke annostellaan painon mukaan, 1 tabletti 10–15 kg kohti (ks. taulukko alla). Pyrvinin tehon ei ole todettu lisääntyvän 6 tablettia ylittävillä annoksilla.

Kaikki perheenjäsenet on hoidettava samanaikaisesti.

Paino

Kerta-annos

n. 10–15 kg

1 tabletti

n. 15–30 kg

2 tablettia

n. 30–45 kg

3 tablettia

n. 45–60 kg

4 tablettia

n. 60–70 kg

5 tablettia

Yli 70 kg

6 tablettia

Tabletit suositellaan nieltäväksi kokonaisena riittävän nestemäärän (esimerkiksi lasillinen vettä) kanssa. Tablettien pilkkomista ei suositella, koska tabletit voivat pilkottaessa värjätä esimerkiksi vaatteita. Pilkkominen on kuitenkin mahdollista, jos lääkkeen annostelu niin vaatii (esimerkiksi pienille lapsille).

Toimenpiteet uuden tartunnan välttämiseksi

 • Huolellinen peseytyminen
  • Koska madonmunia on juuri peräaukon ympärillä, on erityisesti alapesu ja sen jälkeinen käsienpesu tärkeää.
  • Muistuta lapsia käsien pesusta. Kädet pestään huolellisesti ainakin WC-käynnin jälkeen ja ennen ruokailua.
 • Pidä kynnet lyhyinä ja puhtaina.
 • Vaihda hoidon yhteydessä alusvaatteet, yöpuku, pyyheliinat, tyynyliinat ja lakanat. Vältä niiden ravistelua ja laita ne heti pesuun.
 • Tuuleta muut vuodevaatteet huolellisesti.
 • Alushousut on syytä vaihtaa viikon ajan kahdesti päivässä, koska madon munat saattavat olla elinkykyisiä useita päiviä, jopa viikon hoidon jälkeen.
 • Erityisesti makuuhuone kannattaa siivota perusteellisesti. Imuroi ja pyyhi lattiat ja muut pinnat. Puhdista myös ovenkahvat ja valokatkaisijat.
 • Pese myös WC-tilojen pinnat, hanat ja vessanpöntön vetonuppi.
 • Puhdista lelut ja poista pehmolelut käytöstä kuukauden ajaksi.
 • Puhdista vauvan hoitopöytä ja laita likaiset vaipat suoraan roskiin.

Jos otat enemmän Pyrvin-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Pyrvin-tablettien yliannostus aiheuttaa yleensä pahoinvointia, oksentelua tai ripulia. Ensiavuksi voi antaa lääkehiiltä.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Pahoinvointi, oksentelu ja suoliston kouristelu ovat Pyrvin‑valmisteen yleisiä haittavaikutuksia. Yliherkkyys Pyrvin-tableteille on harvinaista. Myös päänsärystä ja ripulista on ilmoitettu. Niiden esiintymistiheys on tuntematon.

Pyrvin värjää ulosteet punaisiksi. Vaatteista väri yleensä lähtee tavallisilla pesuaineilla. Oksennuksesta ja ripulista saattaa kuitenkin jäädä pysyviä tahroja.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Pidä tölkki ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pyrvin sisältää

 • Vaikuttava aine on pyrviiniembonaatti, jota on 100 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut apuaineet ovat maissitärkkelys, liivate, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, hypromelloosi ja makrogoli 300.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Punainen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti; halkaisija noin 9 mm.

Pakkauskoot: 6, 20 ja 40 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.4.2023

Lääkehoito

Apteekista saa ilman reseptiä Pyrvin-nimistä matolääkettä kihomadon häätöön. Noudata pakkauksen mukana olevia käyttöohjeita.
Hoitoa suositellaan koko perheelle ja se kannattaa uusia parin viikon kuluttua.

Muut toimenpiteet

Lääkehoidon lisäksi suositellaan noudatettaviksi seuraavia toimenpiteitä uusiutumisvaaran välttämiseksi:

 • Peseydytään hyvin. Koska madonmunia on juuri peräaukon ympärillä, huolehditaan erityisesti alapesusta ja käsienpesusta.
 • Muistuta lapsia käsien pesusta. Kädet pestään huolellisesti ainakin wc-käynnin jälkeen ja ennen ruokailua.
 • Pidä kynnet lyhyinä ja puhtaina.
 • Vaihda hoidon yhteydessä alusvaatteet, yöpuku, pyyheliinat, tyynyliinat ja lakanat. Laita ne heti pesuun ja vältä ravistelua.
 • Alushousut on syytä vaihtaa viikon ajan kahdesti päivässä, koskan madonmunat saattavat olla elinkykyisiä useita päiviä, jopa viikon hoidon jälkeen.
 • Tuuleta muut vuodevaatteet huolellisesti.
  Erityisesti makuuhuone kannattaa siivota perusteellisesti. Imuroi ja pyyhi lattiat ja muut pinnat. Puhdista myös ovenkahvat ja valonkatkaisijat.
 • Pese myös wc-tilojen pinnat, hanat ja vessan vetonuppi.
  Puhdista lelut ja poista pehmolelut käytöstä kuukauden ajaksi.
  Vaipanvaihtopöytä puhdistetaan ja likaiset vaipat laitetaan suoraan roskiin.
 • Jos matoja on nähtävissä taas kuukauden kuluttua, on hoito epäonnistunut, ja se pitää uusia.

Huom! Hoitoon tai kouluun voi mennä hoitokäsittelyä seuraavana päivänä.

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg