Kyypakkaus

Kyypakkaus 20130424 8172

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Ensiapu käärmeenpureman tai mehiläisen tai ampiaisen piston aiheuttamiin reaktioihin.

Kyypakkaus 20130424 8172

Kyypakkaus on tarkoitettu ensiavuksi käärmeenpureman tai mehiläisen tai ampiaisen piston aiheuttamiin reaktioihin.

Käyttöaiheet: Ensiapu käärmeenpureman tai mehiläisen tai ampiaisen piston aiheuttamiin reaktioihin.

Pakkaukset: Kyypakkaus 50 mg 3 tabl.

Kyypakkaus 50 mg tabletti. Ensiavuksi käärmeenpuremaan sekä mehiläisen tai ampiaisen piston aiheuttamiin reaktioihin. Noudata käyttöohjetta ja ota aina yhteys lääkäriin kyynpureman jälkeen. Vaikuttava aine: hydrokortisoni. Pakkauskoko: 3 tablettia. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Apteekista. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17.

Itsehoitolääke

Kyypakkaus 50 mg tabletti

hydrokortisoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Kyypakkaus‑tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Kyypakkaus‑tabletteja
 3. Miten Kyypakkaus-tabletit otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Kyypakkaus-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Kyypakkaus‑tablettien vaikuttava aine on hydrokortisoni, jota on 50 mg yhdessä tabletissa. Kyypakkaus on tarkoitettu ensiavuksi käärmeenpureman tai mehiläisen tai ampiaisen piston aiheuttamiin reaktioihin.

Hydrokortisoni vaimentaa elimistön reaktioita käärmeenpureman tai hyönteisenpiston yhteydessä.

Kyynpurema on harvoin hengenvaarallinen, mutta sen yhteydessä tulee aina hakeutua lääkärin hoitoon. Kyypakkaus on vain ensiapu, jonka tarkoitus on helpottaa potilaan oloa. Myös ampiaisen tai mehiläisen piston jälkeen lääkärin hoito on tarpeen, jos pistos aiheuttaa voimakkaan reaktion.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Kyypakkaus-tabletteja
 • jos olet allerginen hydrokortisonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Kyypakkaus-tabletteja.

Käärmeenpureman yhteydessä voi esiintyä pahoinvointia ja oksentelua. Sen vuoksi tabletin oton yhteydessä annetaan vain pieni määrä nestettä ja vältetään muutakin nesteen antamista seuraavan 1/2 tunnin ajan. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä. Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Kyypakkaus-tabletteja, jos sinulla on epäilty olevan tai diagnosoitu feokromosytooma (harvinainen lisämunuaisytimen kasvain).

Tabletteja ei saa antaa tajuttomalle potilaalle.

Jos hydrokortisonia annetaan keskoselle, sydämen toiminnan ja rakenteen seuranta voi olla tarpeen.

Jos kyynpurema on raajassa, raajan liikuttamista pitäisi välttää. Jos mahdollista, raaja lastoitetaan. Jos potilaan on pakko liikkua, tulee sen tapahtua verkkaisasti, koska liikunta edistää myrkyn imeytymistä puremakohdasta.

Kyypakkauksen tabletit on tarkoitettu kerta-annoksena otettavaksi käärmeenpureman, mehiläisen ja ampiaisen piston aiheuttamien reaktioiden hoitoon. Tabletteja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, esim. allergiaoireiden jatkuvaan hoitoon.

HUOM! Henkeä uhkaavan allergisen reaktion (anafylaktisen sokin) ensihoito on adrenaliini. Hoitoa voi täydentää kortisonitableteilla. Jos tilanne vaikuttaa uhkaavalta, on soitettava hätänumeroon 112.

Muut lääkevalmisteet ja Kyypakkaus

Valmisteen sisältämä hydrokortisoni voi aiheuttaa lihasheikkoutta, jos sitä käytetään yhdessä ns. antikoliiniesteraasien kanssa (lääkkeitä, joita käytetään myasthenia graviksen eli lihasheikkoustaudin hoitoon).

Muita haitallisia lääkeaineyhteisvaikutuksia ei Kyypakkaus-tableteilla tunneta.

Raskaus ja imetys

Kerta-annoksena Kyypakkaus-tabletteja voi käyttää ohjeen mukaisesti raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kyypakkaus ei kerta-annoksena vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Kyynpuremasta tai ampiaisen pistosta mahdollisesti seuraavat huimaus, heikotus ja pahoinvointi sen sijaan voivat haitata ajokykyä, joten pureman tai piston kohteen pitäisi välttää autolla ajamista.

Kyypakkaus-tabletit sisältävät laktoosia

Tämä lääke sisältää 190 mg laktoosia (monohydraattina). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet apteekista, jos olet epävarma.

Kyynpureman yhteydessä

Kyypakkauksessa olevat tabletit otetaan mahdollisimman nopeasti pureman tapahduttua pienen nestemäärän kera seuraavaa annostusta noudattaen:

0–5-vuotiaat: 1 tabletti

5–15-vuotiaat: 2 tablettia

yli 15-vuotiaat: 3 tablettia.

Runsasta nesteen antoa on vältettävä siitä syystä, että pureman kohteelle voi tulla pahoinvointia ja oksetusta. Nesteen antamista on vältettävä seuraavan 1/2 tunnin ajan.

Jokainen kyynpureman saanut potilas kuuluu lääkärin hoitoon. Ota viipymättä yhteys lähimpään lääkäriin, joka huolehtii jatkotoimenpiteistä.

Mehiläisen tai ampiaisen piston yhteydessä

Potilaalle annetaan Kyypakkauksen tabletteja mahdollisimman nopeasti piston tapahduttua, jos piston kohteen reaktio on voimakas tai aikaisemmat pistot ovat aiheuttaneet voimakkaan reaktion. Tabletit otetaan pienen nestemäärän kera seuraavaa annostusta noudattaen:

0–5-vuotiaat: 1 tabletti

5–15-vuotiaat: 2 tablettia

yli 15-vuotiaat: 3 tablettia.

Jos mehiläisen ja ampiaisen pisto aiheuttaa voimakasta heikotusta, huimausta, pahoinvointia, huulten ja suun limakalvon turpoamista tai keuhkoputkien ahtautumista, on otettava viipymättä yhteys lähimpään lääkäriin tai terveydenhoitajaan, joka huolehtii jatkotoimenpiteistä.

Jos potilaalla on hengitysvaikeuksia, kuljetuksen on tapahduttava mieluiten puoli-istuvassa asennossa.

Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Jos otat enemmän Kyypakkaus-tabletteja kuin sinun pitäisi

Mikäli suositeltua annosteluohjetta noudatetaan, valmisteen käyttö on turvallista.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Noudatettaessa suositeltua annosteluohjetta valmiste ei yleensä aiheuta haittavaikutuksia.

Ohjeiden vastaisessa pitkäaikaiskäytössä voi kuitenkin esiintyä samoja haittoja kuin muillakin glukokortikoideilla, kuten Cushingin oireyhtymää muistuttava tila, lisämunuaiskuoren surkastuminen ja glukokortikoidien keskeytysoireyhtymä, näön hämärtyminen, sydänlihaksen paksuuntuminen (hypertrofinen kardiomyopatia keskosilla), painon nousu.

Hydrokortisoni voi aiheuttaa yliherkkyysreaktioita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Kyypakkaus-tabletit sisältävät

 • Vaikuttava aine on hydrokortisoni, jota on 50 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, perunatärkkelys, liivate,

natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi C), kolloidinen piidioksidi (vedetön), talkki ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, Ø noin 13 mm.

3 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.02.2021

Kyynpurema on harvoin hengenvaarallinen, mutta sen yhteydessä tulee aina hakeutua lääkärin hoitoon. Kyypakkaus on vain ensiapu, jonka tarkoitus on helpottaa potilaan oloa. Myös ampiaisen tai mehiläisen piston jälkeen lääkärin hoito on tarpeen, jos pistos aiheuttaa voimakkaan reaktion.

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg
Aiheeseen liittyvää: