Fexorin

Fexorin Paketti10tabl Vasemmalle

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Fexorin 120 mg tablettien vaikuttavana aineena on feksofenadiini. Fexorin tehoaa kausiluonteisen allergisen nuhan oireisiin, kuten nenä- ja silmäoireisiin. Feksofenadiinilla on 24 tunnin vaikutus, eikä se väsytä. Käyttö: Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä. Pakkauskoot: 10 ja 30 tabl.

Fexorin Paketti10tabl Vasemmalle

Väsyttämätön H1 –antihistamiini. Kausiluonteisen allergisen nuhan oireiden lievittämiseen.

Käyttöaihe: Kausiluonteisen allergisen nuhan oireiden lievittämiseen. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille

Pakkaukset:
10 tabl. ja 30 tabl.

Annostus: Aikuisille ja yli 12-vuotiaille / 1 tabletti kerran vuorokaudessa

Fexorin 120 mg tabletti. Kausiluonteisen allergisen nuhan oireiden lievittämiseen. Vaikuttava aine: feksofenadiini. Annostus: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 tabletti kerran vuorokaudessa ennen ateriaa. Kysy Fexorinin käytöstä lääkäriltäsi, jos sinulla on munuais-, maksa-, sydän- tai verenpainesairaus, olet raskaana tai iäkäs. Ei imettäville äideille. Pakkaukset: 10 ja 30 tablettia. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Apteekista. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17.

Itsehoitolääke

Fexorin 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

feksofenadiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 5 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Fexorin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Fexorinia

3. Miten Fexorinia otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Fexorinin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

30 tabletin pakkauskoko on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. On tärkeää, että lääkäri varmistaa oikean diagnoosin ja pitkäaikaisen antihistamiinilääkityksen tarpeen. Näin vältetään tilanteet, joissa allergialääkkeitä syödään turhaan oireisiin, joita erehdyksessä pidetään allergiasta johtuvina.

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Fexorin sisältää feksofenadiinihydrokloridia, joka on antihistamiini.

Fexorinia käytetään aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille lievittämään heinänuhan (kausiluonteisen allergisen nuhan) oireita, kuten aivastelua, kutisevaa, vuotavaa tai tukkoista nenää ja kutisevia, punoittavia ja vetistäviä silmiä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Fexorinia

 • jos olet allerginen feksofenadiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Fexorinia, jos

 • sinulla on maksa- tai munuaisvaivoja
 • sinulla on tai on ollut sydänsairaus, sillä tämä lääke voi aiheuttaa nopeaa tai epäsäännöllistä sydämen sykettä
 • olet iäkäs.

Lapset ja nuoret

Fexorinia ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Fexorin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät apalutamidia (eturauhassyövän hoitoon käytettävä lääke), koska feksofenadiinin vaikutus saattaa heikentyä.

Ruuansulatusvaivoihin käytettävät alumiinia ja magnesiumia sisältävät lääkkeet saattavat vaikuttaa Fexorinin tehoon vähentämällä imeytyvän lääkeaineen määrää. On suositeltavaa jättää noin 2 tuntia Fexorinin ja ruuansulatusvaivoihin käytettävien lääkkeiden ottamisen väliin.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Fexorinia raskauden aikana ellei se ole välttämätöntä.

Fexorinia ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Fexorin ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autolla tai käyttää koneita. Sinun on kuitenkin varmistuttava siitä, että nämä tabletit eivät aiheuta sinulle väsymystä tai huimausta, ennen kuin ajat tai käytät koneita.

Fexorin sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista jos olet epävarma.

Aikuiset ja vähintään 12-vuotiaat nuoret

Suositeltu annos on yksi tabletti (120 mg) vuorokaudessa.

Ota tabletti veden kanssa ennen ateriaa.

Tämä lääke alkaa helpottaa oireitasi tunnin kuluessa ja vaikutus kestää 24 tuntia.

Jos oireet eivät helpota viiden (5) päivän kuluessa lääkityksen aloittamisesta, ota yhteyttä lääkäriin.

Jos otat enemmän Fexorinia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannoksen oireita ovat huimaus, uneliaisuus, uupumus ja suun kuivuminen.

Jos unohdat ottaa Fexorinia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Ota seuraava annos tavallisena ottoajankohtana.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin ja lopeta Fexorinin käyttö, jos

 • sinulle ilmaantuu kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotusta ja hengitysvaikeuksia, sillä nämä voivat olla oireita vakavasta allergisesta reaktiosta.

Seuraavia haittavaikutuksia on myös ilmoitettu:

Yleiset haittavaikutukset (enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky
 • uneliaisuus
 • huonovointisuus (pahoinvointi)
 • huimaus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta):

 • väsymys
 • uneliaisuus.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • univaikeudet (unettomuus)
 • unihäiriöt
 • painajaiset
 • hermostuneisuus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke
 • ripuli
 • ihottuma ja kutina
 • nokkosihottuma
 • vakavat allergiset reaktiot, jotka voivat aiheuttaa kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotusta, punoitusta, puristavaa tunnetta rinnassa ja hengitysvaikeuksia
 • näön hämärtyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauskotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fexorin sisältää

 • Vaikuttava aine on feksofenadiinihydrokloridi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat: Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, kroskarmelloosinatrium, povidoni, magnesiumstearaatti Kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), makrogoli, keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Fexorin tabletit ovat persikanvärisiä, pitkänomaisia, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden kumpikin puoli on sileä. Mitat: 15,00 mm x 6,5 mm.

Fexorinia on saatavana 7, 10, 15, 20 ja 30 tabletin läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.2.2023

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg
Aiheeseen liittyvää: