Magnesiamaito

Magnesiamaito

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Magnesiamaito on nopeasti vaikuttava lääke liikahappoisuuteen liittyvissä mahavaivoissa, kuten närästyksessä. Magnesiamaito sopii myös ummetuksen ja ilmavaivojen hoitoon, ja sitä voi käyttää myös raskauden ja imetyksen aikana. Vaikuttava aine, magnesiumhydroksidi, sitoo vettä ja nopeuttaa suolen liikettä. Käyttö: Aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Säilytys: Jääkaapissa (2–8 ˚C). Huoneenlämmössä (15–25 °C) säilyvyys on 6 kk. Pakkauskoko: 200 ml.

Magnesiamaito

Magnesiamaito on nopeasti vaikuttava lääke liikahappoisuuteen liittyvissä mahavaivoissa, kuten närästyksessä, ummetuksen ja ilmavaivojen hoidossa.
 
Käyttöaiheet: Ummetus, liikahappoisuuden aiheuttamat mahavaivat, mahakatarri, ilmavaivat ja maha- tai pohjukaissuolihaava. 
 
Säilytys:

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Huoneenlämmössä (15 °C – 25 °C) säilyvyys 6 kuukautta.


Pakkaukset: Magnesiamaito 200 ml

Magnesiamaito on lääke liikahappoisuuteen liittyvissä mahavaivoissa, kuten närästyksessä. Magnesiamaito sopii myös ummetuksen ja ilmavaivojen hoitoon. Voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Vaikuttava aine, magnesiumhydroksidi, sitoo vettä ja nopeuttaa suolen liikettä. Käyttö: Aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Säilytys: Jääkaapissa (2–8 ˚C). Huoneenlämmössä (15–25 °C) säilyvyys on 6 kk. Pakkauskoko: 200 ml. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17. Apteekista.

Itsehoitolääke

Magnesiamaito 82,5 mg/ml oraalisuspensio

magnesiumhydroksidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Magnesiamaito on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Magnesiamaito-valmistetta
 3. Miten Magnesiamaito-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Magnesiamaito-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Magnesiamaito-valmisteella on laksatiivinen (ulostuttava) vaikutus: magnesiumhydroksidi pidättää osmoottisen vaikutuksensa vuoksi vettä suolessa ja stimuloi suoliston liikettä. Laksatiivinen vaikutus ilmenee yleensä 3–8 tunnissa.

Magnesiumhydroksidi neutraloi myös mahalaukun suolahappoa ja vähentää siten mahan happamuutta. Magnesiumhydroksidi sitoo myös sappihappoja.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parene tai se huononee.

Käyttöaiheet

 • ummetus
 • liikahappoisuuden aiheuttamat mahavaivat
 • mahakatarri
 • ilmavaivat
 • maha- tai pohjukaissuolihaava.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Magnesiamaito-valmistetta

 • jos olet allerginen magnesiumhydroksidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sairastat vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa
 • jos sinulla on perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Magnesiamaito-valmistetta

 • jos sinulla on todettu sydämen johtumishäiriöitä.

Lapset

Pienillä lapsilla magnesiumhydroksidin käyttö voi aiheuttaa hypermagnesemiaa erityisesti, jos heillä on munuaisten vajaatoimintaa tai nestevajausta.

Muut lääkevalmisteet ja Magnesiamaito

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Magnesiamaito, kuten muutkin mahan happamuutta vähentävät lääkkeet, vaikuttaa haitallisesti useiden muiden lääkeaineiden imeytymiseen ja sitä kautta niiden tehoon. Muun muassa raudan, eräiden antibioottien (esim. tetrasykliini), bakteerilääkkeiden (fluorokinolonien), reumalääkkeiden (penisillamiini), epilepsialääkkeiden (gabapentiini) ja syöpälääkkeiden (estramustiini, mykofenolaatti, eltrombopagi) imeytyminen suolistosta huononee, jos niitä otetaan samanaikaisesti antasidien kanssa.

Antasidien ja muiden lääkkeiden annostelun välillä tulisi pitää mahdollisimman pitkä, vähintään kahden tunnin, väli. Näin voidaan vähentää muiden lääkeaineiden mahdollista imeytymisen muuttumista.

Magnesiumhydroksidi voi vaikuttaa joihinkin lääkkeisiin tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, miten hyvin magnesiumhydroksidi toimii. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

- salisylaatit.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Saatavilla olevan tiedon perusteella magnesium ei aiheuta epämuodostumia. Suositeltuja annoksia voidaan käyttää raskauden aikana. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla raskaana olevilla naisilla on riski magnesiumin kerääntymiseen elimistöön, mikä voi lisätä sikiön altistumista.

Imetys

Magnesium erittyy vähäisessä määrin ihmisen rintamaitoon. Magnesiamaito‑valmistetta voi kuitenkin annosteluohjeiden mukaisesti käyttää rintaruokinnan aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Magnesiamaito-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Magnesiamaito sisältää sorbitolia

Tämä lääke sisältää 71,4 mg/ml sorbitolia. Annosteluohjeen mukainen kerta-annos (5–10 ml lääkettä) sisältää 0,36–0,7 g sorbitolia. Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla (tai lapsellasi) on jokin sokeri-intoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärille ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä (sinulle tai lapsellesi).

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavallinen annostus aikuisille on 10 ml 3–4 kertaa päivässä.

Magnesiamaito-oraalisuspensio on ravistettava ennen käyttöä.

Tämä lääke ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Mikäli oireet jatkuvat tai ovat voimakkaita, käänny lääkärin puoleen.

Käyttö lapsille ja nuorille

 • 6–10‑vuotiaille 5 ml 2–3 kertaa päivässä
 • 10–14‑vuotiaille 5 ml 3–4 kertaa päivässä.

Magnesiamaito-valmistetta ei pidä antaa alle 6‑vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

Jos otat enemmän Magnesiamaito-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Magnesiamaito-valmisteen pitkäaikainen yliannostus voi aiheuttaa etenkin munuaisten vajaatoimintaa sairastaville ja pienille lapsille magnesiummyrkytyksen. Myrkytyksen oireita ovat mm. janontunne, verenpaineen lasku, pahoinvointi ja väsymys, pahimmillaan hengityshalvaus, sydämen rytmihäiriöt ja sydänpysähdys.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kutenkaan niitä saa.

Magnesiamaito on tilapäisesti tai lyhyehkön aikaa käytettynä hyvin siedetty. Suuria annoksia tai pitkän aikaa käytettäessä se kuitenkin voi aiheuttaa ripulia tai muita mahaoireita.

Myös vatsakipua on havaittu (esiintymistiheys tuntematon). Hypermagnesemiaa havaittiin pitkäaikaisen annostelun jälkeen potilailla, joilla on munuaisten vajaatoimintaa (esiintymistiheys hyvin harvinainen).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Huoneenlämmössä (15 °C – 25 °C) säilyvyys 6 kuukautta.

Magnesiamaito-oraalisuspensio on ravistettava ennen käyttöä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Magnesiamaito sisältää

 • Vaikuttava aine on magnesiumhydroksidi, jota on 82,5 mg yhdessä millilitrassa oraalisuspensiota magnesiumhydroksidipastana.
 • Muut aineet ovat sitruunahappomonohydraatti, glyseroli (E422), sorbitoli (E420), klooriheksidiinidiasetaatti, piparminttuaromi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus

Valkoinen tai melkein valkoinen suspensio.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.11.2020.

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg