Antepsin

ANTEPSIN 1g 30 Tabl

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Antepsin-valmistetta käytetään toiminnallisten ylävatsavaivojen ja refluksitaudin hoitoon, jonka oireina ovat mm. närästys, rintalastan alla tai ylävatsalla tuntuva kipu ja polttelu. Lääkkeen vaikuttava aine sukralfaatti muodostaa mahalaukun seinämän pinnalle kalvon, joka peittää ärtyneen alueen ja suojaa sitä mahahapolta. Pakkauskoot: 1 g 30 ja 60 tabl., 200 mg/ml oraalisuspensio 200 ml

ANTEPSIN 1g 30 Tabl

Antepsin-valmisteen sisältämä sukralfaatti muodostaa mahalaukun seinämän pinnalle kalvon, joka peittää haavauman tai ärtyneen alueen ja suojaa sitä mahahapolta.

Käyttöaiheet: Toiminnallisten ylävatsavaivojen ja refluksitaudin oireenmukainen hoito, oireina mm. närästys, rintalastan alla tai ylävatsalla tuntuva kipu ja polttelu

Pakkaukset: Antepsin tabletit 1 g 30 ja 60, Antepsin 200 mg/ml oraalisuspensio 200 ml

Tutustu myös www.vapautavatsasi.fi

Antepsin-valmistetta käytetään toiminnallisten ylävatsavaivojen ja refluksitaudin oireiden mukaiseen hoitoon, joiden oireina on mm. närästys, rintalastan alla tai ylävatsalla tuntuva kipu ja polttelu. Vaikuttava aine on sukralfaatti. Käyttö: Aikuiset. Lapsille vain lääkärin määräyksestä. Noudatettaessa suositeltua annosta Antepsin saattaa aiheuttaa ummetusta ja pahoinvointia, suun kuivumista, ihottumaa ja nokkosrokkoa. Munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville potilaille sukralfaatista vapautuva alumiini voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia ja sitä voi käyttää vain lääkärin määräyksestä. Pakkauskoot: Tabletit 1 g: 30 ja 60 kpl, oraalisuspensio 200 mg/ml: 200 ml. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17. Apteekista.

Itsehoitolääke

Antepsin 1 g tabletti

sukralfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 8 viikon jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Antepsin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Antepsinia

3. Miten Antepsinia otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Antepsinin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Antepsinin vaikuttava aine sukralfaatti muodostaa mahalaukun seinämän pinnalle kalvon, joka peittää haavauman tai ärtyneen alueen ja suojaa sitä mahahapolta. Näin limakalvo voi parantua.

Sukralfaattia käytetään toiminnallisten ylävatsavaivojen ja refluksitaudin oireiden lievitykseen. Oireina voivat olla mm. närästys, rintalastan alla tai ylävatsalla tuntuva kipu ja polttelu.

Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muun sairauden hoitoon kuin mitä tässä selosteessa on mainittu.

Lapsille vain lääkärin määräyksestä.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 8 viikon jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Antepsinia
 • jos olet allerginen sukralfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Antepsinia, jos sinulla on

 • heikentynyt munuaisten toiminta tai jos saat dialyysihoitoa
 • nielemisvaikeuksia
 • hidas suolentoiminta.

Sukralfaattihoidon yhteydessä mahalaukkuun tai suolistoon voi kertyä kiinteää sulamatonta mahansisältöä (ns. betsoaareja). Tällaisia kertymiä on ilmennyt potilailla, joilla suoliston toiminta on hidastunut leikkauksen, lääkehoidon tai sairauden vuoksi.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Lapset ja nuoret (alle 14‑vuotiaat)

Riittämättömien tietojen vuoksi Antepsinia ei suositella alle 14‑vuotiaille.

Muut lääkevalmisteet ja Antepsin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Joidenkin lääkkeiden tai Antepsinin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • antasidit (mahansisällön happamuutta neutraloivat lääkkeet)
 • varfariini (verenohennuslääke)
 • sitraatteja sisältävät valmisteet.

Seuraavia lääkeaineita sisältäviä valmisteita on otettava noin 2 tuntia ennen tai jälkeen Antepsinin ottamisen:

 • tetrasykliiniantibiootit
 • fluorokinoloniantibiootit
 • digoksiini ja kinidiini (sydänlääkkeitä)
 • simetidiini ja ranitidiini (mahalääkkeitä)
 • teofylliini (hengityselinten sairauksien lääke)
 • sulpiridi (psykoosilääke)
 • fenytoiini (epilepsialääke)
 • tyroksiini (kilpirauhasen vajaatoiminnan lääke)
 • ketokonatsoli (sienilääke).

Jos tarvitset letkuruokintaa, huomioi Antepsinin käyttö: Antepsinin ja letkuruoan antamisen välillä on pidettävä vähintään yhden tunnin tauko.

Muista mainita Antepsinin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Antepsin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 1 tabletti 3–4 kertaa vuorokaudessa n. tunti ennen aterioita ja nukkumaan mentäessä.

Tärkeää!

Tabletin voi tarvittaessa puolittaa, jotta se on helpompi niellä.

Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin. Lääke tulee ottaa tyhjään mahaan noin tunti ennen ateriointia tai tunti sen jälkeen.

Antepsin sisältää alumiinia eikä sitä suositella käytettäväksi yhtäjaksoisesti kahdeksaa viikkoa pidempiä ajanjaksoja.

Käyttö lapsille ja nuorille (alle 14‑vuotiaat)

Riittämättömien tietojen vuoksi Antepsinia ei suositella alle 14‑vuotiaille.

Jos otat enemmän Antepsinia kuin sinun pitäisi

Antepsinin yliannostus ei useimmissa tapauksissa aiheuta oireita. Mahdollisia oireita voivat olla mahakipu, pahoinvointi ja oksentelu.

Noudata näitä ohjeita, ellei lääkäri toisin määrää.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • ummetus, pahoinvointi.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • suun kuivuminen
 • ihottuma, nokkosrokko, kutina.

Myös päänsärkyä, huimausta, anafylaktisia reaktioita (hengenvaarallisia allergisia yleisreaktioita) sekä kiinteän mahansisällön kertymiä (ns. betsoaareja, ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä) on kuvattu.

Antepsinista vapautuva alumiini voi aiheuttaa haittoja, jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Antepsin sisältää
 • Vaikuttava aine on sukralfaatti, jota on 1 g yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, karmelloosikalsium, makrogoli 8000 ja magnesiumstearaatti.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, jakouurteinen kapselitabletti. Pakkauskoot: 30, 60 ja 120 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.7.2019

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg