jodix

Jodix 130mg 100tabl

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Jodix ehkäisee radioaktiivista jodia sisältävän laskeuman vaikutusta kilpirauhaseen ydinräjähdyksen tai ydinonnettomuuden sattuessa. Suuri annos radioaktiivista jodia voi aiheuttaa kilpirauhasen vajaatoimintaa tai kasvaimia. Käyttö: Jodix-tabletteja käytetään vain viranomaisen kehotuksesta. Tarkempi käyttöohje on pakkausselosteessa. Pakkauskoot: 130 mg 10 ja 100 tabl.

Jodix 130mg 100tabl

Jodix estää radioaktiivista jodia kertymästä kilpirauhaseen 90 – 99 %, kun kerta-annos otetaan heti kun tieto radioaktiivisen laskeuman uhasta tulee.

Käyttöaiheet: Ehkäisee radioaktiivisen jodia sisältävän laskeuman vaikutusta kilpirauhaseen ydinräjähdyksen tai ydinonnettomuuden sattuessa. Jodix-tabletteja käytetään vain viranomaisen kehotuksesta.

Pakkaukset: Jodix 130 mg 10 tabl. ja 100 tabl.

Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 9-17.

Itsehoitolääke

Jodix 130 mg tabletit

kaliumjodidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Jodix on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Jodix-tabletteja
 3. Miten Jodix-tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Jodix-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Jodix on tarkoitettu ehkäisemään radioaktiivista jodia sisältävän laskeuman vaikutusta kilpirauhaseen ydinräjähdyksen tai ydinonnettomuuden sattuessa.

Radioaktiivinen jodi kulkeutuu hengitysilman mukana keuhkoihin ja varastoituu kilpirauhaseen, jolloin kilpirauhanen saa suuren säteilyannoksen. Tämä voi aiheuttaa kilpirauhasen vajaatoimintaa tai myöhäisvaikutuksena kilpirauhasen kasvaimia.

Jodix estää radioaktiivista jodia kertymästä kilpirauhaseen 90–99 %, kun kerta-annos otetaan heti kun tieto radioaktiivisen laskeuman uhasta tulee. Jos tabletin otto viivästyy 3–4 tuntia, suojavaikutus on enää noin 50 %. Kerta-annoksen suojavaikutus kestää 1–2 vrk.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Jodix-tabletteja käytetään vain viranomaisen kehotuksesta.

Älä ota Jodix-tabletteja

 • jos olet allerginen kaliumjodidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on kilpirauhastulehdus
 • jos sinulla on kilpirauhasen toimintahäiriö
 • jos sinulla on dermatitis herpetiformis (ihokeliakia).

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Radioaktiivisessa laskeumatilanteessa tabletin ottaminen saattaa kuitenkin olla välttämätöntä.

Kuuntele tiedotusvälineistä viranomaisten ohjeita.

Muut lääkevalmisteet ja Jodix

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Jodidin kilpirauhaseen kohdistuvat vaikutukset voivat muuttua litiumin tai amiodaronin (rytmihäiriölääke) vaikutuksesta.

Jodix ruuan ja juoman kanssa

Tabletit otetaan runsaan nestemäärän kera.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä ta apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kerta-annoksesta ei tiedetä olevan merkittävää haittaa sikiölle eikä imeväiselle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jodix ei vaikuta ajokykyyn eikä koneidenkäyttökykyyn.

Jodix sisältää kaliumia

Tämä lääke sisältää kaliumia 30,6 mg per tabletti. Potilaiden, joilla on munuaisten vajaatoimintaa tai ruokavalion kaliumrajoitus, on otettava tämä huomioon.

3. Miten valmistetta käytetään

Jodix-tabletteja otettaessa on noudatettava viranomaisohjeita. Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Parhaan tehon saamiseksi Jodix on otettava mahdollisimman pian. Jos tabletin otto viivästyy 3–4 tuntia, suojavaikutus on enää noin 50 %. Kerta-annoksen suojavaikutus kestää 1–2 vrk.

Tabletteja pitäisi aina olla saatavilla kotona, työpaikoilla ja väestönsuojissa.

Suositeltu annos:

Enintään 40-vuotiaat aikuiset ja raskaana olevat naiset: 1 tabletti kerta-annoksena.

Käyttö lapsille ja nuorille
 • 3–11-vuotiaat lapset: ½ tablettia kerta-annoksena
 • 12–18-vuotiaat lapset: 1 tabletti kerta-annoksena.

Tabletin voi pureskella, murskata tai niellä kokonaisena. Tabletit otetaan runsaan nestemäärän kera.

Noudata näitä ohjeita, ellei lääkäri toisin määrää.

Annostusta ei pidä uusia omin päin. Mikäli radioaktiivinen päästö uusiutuu tai jatkuu niin pitkään, että uusi annos on aiheellinen, viranomaiset tiedottavat asiasta tiedotusvälineissä.

Jos otat enemmän Jodix-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jodix-tablettien yliannostus on harvoin vaarallinen. Yliannostus ilmenee lähinnä haittavaikutusten voimistumisena.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerta-annos ei yleensä aiheuta haittavaikutuksia.

Toistuvassa annostelussa, kilpirauhastauteja sairastaville tai jodiyliherkille henkilöille Jodix voi kuitenkin aiheuttaa struuman tai kilpirauhasen vajaa- tai liikatoimintaa. Muita mahdollisia, harvinaisia haittavaikutuksia ovat mahavaivat, pahoinvointi, metallin maku suussa, lisääntynyt syljeneritys ja korvasylkirauhasen tulehtuminen.

Jodille yliherkät voivat saada myös ihottumaa tai vakavampia allergisia reaktioita, kuten keuhkoputkien supistumista, imusolmukkeiden turpoamista, nivelkipuja ja kuumetta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Jodix sisältää

 • Vaikuttava aine on kaliumjodidi, jota on 130 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Melkein valkoinen, värittömiä kiteitä sisältävä pyöreä, litteä, ristikkäisuurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm.

Pakkauskoot: 10 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.11.2023.

orion-pharma-logo.png

Hyvinvointia rakentamassa

 • Orion on kotimainen lääkeyhtiö
 • Olemme rakentaneet hyvinvointia suomalaisille jo yli sadan vuoden ajan
 • Työllistämme suomessa yli 2700 henkilöä
 • Lue lisää meistä!
Avainlippu_w100.jpg