Länsi-Euroopassa maakohtaisia eroja diabeteksen esiintyvyydessä – Suomi kärkipäässä

Tutkimuksen mukaan tyypin 2 diabetes on yleistynyt koko Länsi-Euroopan alueella, mutta esiintyvyydessä on myös suuria eroja maiden välillä. Erityisesti Suomessa esiintyvyys alle 25-vuotiailla on ollut kiivaassa kasvussa verrattuna muihin tutkittuihin maihin.

Vuonna 1990 suomalaisilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla esiintyi tyypin 2 diabetesta hieman vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa, mutta vuoteen 2019 mennessä tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys oli kasvanut siitä huimat 285 %. Suomessa kasvuprosentti oli suurempi kuin missään muussa tutkimukseen osallistuneessa maassa.

Vuonna 2019 tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys alle 25-vuotiailla oli Suomessa koko vertailun toiseksi suurin heti Iso-Britannian jälkeen. Tyypin 2 diabetesta esiintyi 471:lla 10–24-vuotiaalla jokaista 100 000 henkilöä kohti.

Myös tyypin 1 diabetesta esiintyy suomalaisilla nuorilla enemmän kuin muualla Länsi-Euroopassa, mutta sekä kasvuprosentti että erot muihin maihin verrattuna olivat huomattavasti pienemmät kuin tyypin 2 diabeteksen kohdalla.

Orionsydan_T2D_artikkeli_graafi.png 

Nuorten elintapoihin puututtava kehityksen pysäyttämiseksi

Kiivasta nousua tyypin 2 diabeteksen esiintyvyydessä selittää suomalaisten lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ylipainon yleistyminen viime vuosikymmenten aikana. Lisäksi etenkin yläkouluikäisten ja sitä vanhempien vähäinen liikkuminen on yhteydessä diabetestapausten määrään.

Nuorten ylipainon ehkäisemiseen ja hoitoon sekä aktiiviseen elämäntyyliin kannustamiseen tulee siis panostaa entistä tehokkaammin. Jos kehitykseen ei puututa onnistuneesti ravitsemus- ja liikuntatottumusten avulla, tulevaisuudessa voidaan odottaa vielä rajumpaa kasvua tyypin 2 diabeteksen esiintyvyydessä sekä Suomessa että muissa Länsi-Euroopan maissa.

 

Diabeteksen globaali tautitaakka

Tutkimus toteutettiin osana maailmanlaajuista Global Burden of Disease -tutkimusta, jolla on kansainvälinen aineisto eri sairauksien esiintyvyydestä, riskitekijöistä ja kuolleisuudesta. Laaja aineisto mahdollistaa maiden välisen vertailun sekä ennusteiden laatimisen.

International Journal of Public Health -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin tyypin 1 ja 2 diabeteksen esiintyvyyttä nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa 24 länsieurooppalaisessa valtiossa vuosina 1990–2019. Tutkimuksessa raportoitiin tyypin 1 ja 2 diabeteksen yleisyys 100 000 asukasta kohti, esiintyvyyden prosentuaalinen muutos edellä mainitun ajanjakson aikana sekä sairauden takia vajaakuntoisena elettyjen elinvuosien määrä. Lisäksi tarkasteltiin tyypin 2 diabeteksen ja siihen liittyvän korkean painoindeksin tuomaa tautitaakkaa.

 

 

 

Lähteet:

Armocida B, Monasta L, Sawyer SM et al. The Burden of Type 1 and Type 2 Diabetes Among Adolescents and Young Adults in 24 Western European Countries, 1990–2019: Results From the Global Burden of Disease Study 2019. Int J Public Health. 2024: 68: 1606491. doi: 10.3389/ijph.2023.1606491. eCollection 2023. Saatavilla osoitteessa: https://doi.org/10.3389/ijph.2023.1606491 (viitattu 21.3.2024)

UKK-instituutti. Nuorten ja nuorten aikuisten tyypin 2 diabetes yleistynyt muuta Eurooppaa nopeammin Suomessa. 7.3.2024. Saatavilla osoitteessa: https://ukkinstituutti.fi/ajankohtaista/nuorten-ja-nuorten-aikuisten-tyypin-2-diabetes-yleistynyt-muuta-eurooppaa-nopeammin-suomessa/ (viitattu 21.3.2024)