Tintus Pakkaus 500ml Edesta

Tintus

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Tintus on limaa irrottava yskänlääke. Vaikuttava aine, guaifenesiini, lisää liman eritystä sekä muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi eli helpommin yskittäväksi. Tintus helpottaa yskimistä keuhkoputkentulehduksessa ja muissa hengityselinten sairauksissa, joissa esiintyy sitkeän liman muodostusta. Käyttö: Aikuisille ja yli 1-vuotiaille lapsille. Pakkauskoot: 20 mg/ml 200 ja 500 ml.

Tintus Pakkaus 500ml Edesta

Tintus on limaa irrottava yskänlääke.

Käyttöaiheet: Limaa irrottavana lääkkeenä yskimisen helpottamiseksi keuhkoputkentulehduksessa ja muissa hengityselinten sairauksissa, joissa esiintyy sitkeän liman muodostusta.

Pakkaukset: Tintus 20 mg/ml 200 ml ja 500 ml

Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 8-22.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Tintus 20 mg/ml oraaliliuos

guaifenesiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Ota tätä lääkettä juuri siten, kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane viikon kuluessa tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Tintus on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tintus‑liuosta
 3. Miten Tintus‑liuosta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Tintus‑liuoksen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Tintus on ja mihin sitä käytetään

Tintus on limaa irrottava yskänlääke. Tintus‑liuoksen vaikuttava aine, guaifenesiini, muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja siten helpommin poisyskittäväksi. Guaifenesiini lisää myös limaneritystä.

Tintus‑liuoksella hoidetaan hengityselinten sairauksia, kuten äkillistä ja kroonista keuhkoputkentulehdusta, silloin kun erittyvä lima on sitkeää. Sitkeä lima voi vaikeuttaa hengitystä ja aiheuttaa yskänärsytystä.

Mikäli saat Tintusta lääkärin määräyksestä, lääkäri kertoo sinulle, mihin tarkoitukseen hän on lääkkeen määrännyt.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tintus‑liuosta

Älä ota Tintus‑liuosta

 • jos olet allerginen guaifenesiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on synnynnäinen fruktoosi-intoleranssi.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Tintus‑liuosta

 • jos sairastat akuuttia porfyriaa
 • jos sairastat kroonista, astmaattista tai runsaasti limaa erittävää yskää. Ota tällöin Tintus‑liuosta vain lääkärin määräyksellä.

Muut lääkevalmisteet ja Tintus
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Tintus‑liuoksella ei tiedetä olevan haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tintus‑liuoksen käytöstä raskauden aikana ei ole tutkimustietoa, joten käyttöä raskauden aikana on vältettävä.

Guaifenesiinin kulkeutumista rintamaitoon ei ole tutkittu, joten Tintus‑liuoksen käyttöä imetyksen aikana ei suositella.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Valmisteen sisältämä etanoli saattaa varsinkin yliannosteltuna tai muiden keskushermostoa lamaavien lääkkeiden kanssa käytettynä vaikuttaa ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tintus sisältää fruktoosia, sokerikulööriä, etanolia, propyyli- ja metyyliparahydroksibentsoaattia
Lääke sisältää fruktoosia 400 mg/ml (1,0–6,0 g/annos) ja sokerikulööriä. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Ks. myös kohta ”Älä ota Tintus‑liuosta”.

Lääke sisältää 4,9 tilavuus % etanolia (alkoholia) eli enimmillään 576 mg per annos, mikä vastaa 15 ml olutta tai 6 ml viiniä per annos. Haitallinen alkoholismissa. Otettava huomioon raskaana olevilla ja imettävillä naisilla, lapsilla ja suuren riskin ryhmissä, kuten potilailla, joilla on maksasairaus tai epilepsia.

Lääke sisältää propyyliparahydroksibentsoaattia (E216) ja metyyliparahydroksibentsoaattia (E218), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä) ja poikkeustapauksissa keuhkoputkien kouristusta (bronkospasmia).

3. Miten Tintus‑liuosta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten, kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuisille ja yli 12‑vuotiaille
15 ml 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Käyttö lapsille

6–12‑vuotiaille
10 ml 3–4 kertaa vuorokaudessa.

1–5‑vuotiaille
2,5–5 ml 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Alle 1‑vuotiaille
Vain lääkärin määräyksestä.

Tärkeää!
Ilman reseptiä saatava Tintus on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön.

Yskänlääkkeen vaikutus tehostuu, kun muistat juoda runsaasti nestettä. Hoidon alkaessa limantulo ja yskimisen tarve saattavat lisääntyä, kun lima alkaa irrota.

Jos otat enemmän Tintus‑liuosta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksesta voi seurata vatsavaivoja, pahoinvointia ja oksentelua. Jos nämä ovat voimakkaita, ota yhteys lääkäriin.

Yliannostus voi johtaa myös virtsatiekivien muodostukseen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset ovat harvinaisia ja satunnaisesti on raportoitu vatsavaivoja.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55

00034 FIMEA

5. Tintus‑liuoksen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 ºC).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tintus sisältää

 • Vaikuttava aine on guaifenesiini, jota on 20 mg yhdessä millilitrassa valmistetta.
 • Muut aineet ovat glyseroli, fruktoosi, sakkariininatrium (E954), karmelloosinatrium, natriumglutamaatti, natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, etanoli, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), propyyliparahydroksibentsoaatti (E216), levomentoli, timjamin nesteuute, sokerikulööri (E150) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus
Tintus on kirkas, kellanruskea liuos.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija
Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi
9.7.2015