Posirex Mint

Posirex Mint Vasen

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Uudet Posirex -imeskelytabletit kurkkukivun lievitykseen sisältävät kahta paikallisesti vaikuttavaa lääkeainetta, jotka vaikuttavat antiseptisesti kurkussa ja nielussa ja lievittävät kurkkukipua.  Posirex Honey-Lemon sopii kuusivuotiaille ja vanhemmille lapsille sekä aikuisille.  Posirex Mint sopii 12-vuotialle ja tätä vanhemmille sekä aikuisille. Miellyttävän makuista imeskelytablettia imeskellään kunnes se liukenee suussa. Lääkevaikutus kestää noin kahden tunnin ajan.

Pakkauksessa on 24 imeskelytablettia. Vaikuttavat aineet ovat 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteeksissa. Tutustu huolellisesti pakkausselvoteeseen. Saatavana apteekeista tammikuusta 2018 alkaen.

Posirex -imeskelytabletteja on saatavana vain apteekeista. Varmista lääkkeen sopivuus ja tutustu huolellisesti käyttöohjeeseen ennen käytön aloittamista. jos oireet jatkuvat yli kolmen päivän hoidosta huolimatta, ota yhteys lääkäriin.

                                            

Posirex Mint Vasen

Posirex Mint 1,2 mg / 0,6 mg imeskelytabletit

2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Posirex Mint on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Posirex Mint -imeskelytabletteja
 3. Miten Posirex Mint -imeskelytabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Posirex Mint -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Posirex Mint -imeskelytabletteja käytetään suu- ja nielutulehdusten oireiden lievittämiseen. Sen vaikuttavat aineet 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli ovat antiseptisiä aineita, joilla on bakteereja, sieniä ja viruksia tuhoavia sekä niiden lisääntymistä estäviä ominaisuuksia.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 3 päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Posirex Mint -imeskelytabletteja

 • jos olet allerginen 2,4-diklooribentsyylialkoholille tai amyylimetakresolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Posirex Mint -valmistetta.

Lapset

Posirex Mint -imeskelytabletteja ei saa antaa alle 12-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Posirex Mint

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa ei kuitenkaan ole todettu.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Posirex Mint -valmisteen turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole täysin vahvistettu, mutta ei ole odotettavissa, että käytöstä aiheutuisi vaaraa. Kuten kaikkien muidenkin lääkkeiden käytössä, varovaisuutta tulee kuitenkin noudattaa raskauden ja imetyksen aikana. Tietoja siitä, voiko Posirex Mint mahdollisesti vaikuttaa hedelmällisyyteen, ei ole saatavilla.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Posirex Mint -valmisteen käyttö ei vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Posirex Mint sisältää maltitolia ja isomaltia

Maltitoli ja isomalti: jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä. Valmiste voi olla lievästi laksatiivinen, jos otetaan useita imeskelytabletteja päivässä. Energiasisältö 2,3 kcal/g isomaltia.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset

Yksi imeskelytabletti joka toinen tai joka kolmas tunti tarvittaessa. Enintään 12 tablettia vuorokaudessa.

Yli 12-vuotiaat lapset

Yksi imeskelytabletti joka toinen tai joka kolmas tunti tarvittaessa. Enintään 8 tablettia vuorokaudessa.

Iäkkäät

Sama annos kuin aikuisille. Annosta ei tarvitse sovittaa.

Imeskelytabletin annetaan hitaasti liueta suussa.

Jos otat enemmän Posirex Mint -imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi

Älä ylitä suositeltua annosta. Liian monen Posirex Mint -imeskelytabletin ottaminen voi aiheuttaa mahaoireita.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Alla on lueteltu vaikuttavien aineiden yhdistelmällä ilmoitetut haittavaikutukset.

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • Yliherkkyysreaktiot
 • Vatsakivut, pahoinvointi, epämukava tunne suussa (esimerkiksi polttava tai pistelevä tunne suussa tai nielussa sekä suun tai nielun turvotus)
 • Ihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (ulkopakkauksessa ”Käyt.viim.”, läpipainopakkauksessa ”EXP”). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Posirex Mint sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat: 2,4-diklooribentsyylialkoholi 1,2 mg ja amyylimetakresoli 0,6 mg
 • Muut aineet ovat: piparminttuöljy, tähtianisöljy, levomentoli, indigokarmiini, kinoliinikeltainen, sakkariininatrium, viinihappo, isomalti (E 953), maltitoli (E 965).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Vihreä, pyöreä, mintunmakuinen imeskelytabletti.

Pakkauskoko

24 imeskelytablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.2.2017.