Hoitamatta jätetty kipu voi pitkittyä

Kivun kokeminen on yksilöllistä. Toinen tuntee samassa tilanteessa enemmän kipua kuin toinen. Kipukokemukseen vaikuttavat muun muassa ikä, sukupuoli ja psykologiset tekijät. Kivun hoitaminen nopeuttaa toipumista ja ehkäisee kivun kroonistumista. Kipua kuuluu hoitaa, oli se millaista hyvänsä ja johtui mistä hyvänsä.

Aikaisemmat kipukokemukset vaikuttavat usein uuteen kipukokemukseen. Kipu voi synnyttää pelkoa, ahdistusta ja masennusta. Rauhoittavia lääkkeitä voidaan käyttää lievittämään ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä esimerkiksi ennen toimenpidettä. Näin kipuun liittyvästä tilanteesta ei välttämättä jää muistikuvia. Lääkkeettömät hoitomuodot voivat tukea akuutinkin kivun hoitoa, mutta niiden merkitys korostuu kroonisen eli pitkittyneen kivun hoidossa. Esimerkiksi toimenpiteissä ja niiden valmisteluissa läheisten läsnäoloa pidetään entistä tärkeämpänä. "Vanhempien mukanaolo toimenpiteessä helpottaa lapsen kokemuksia. Pelko lisää kivun tuntemusta, ja pelko helpottuu, kun läsnä on isä tai äiti", TtM, osastonhoitaja Anna-Maija Koivusalo HYKS Kipuklinikalta toteaa.

Kroonisen kivun hoito on monialaista ja moniammatillista. Psykologit kartoittavat yhdessä potilaan kanssa tämän omia kivunhallintakeinoja. Fysioterapeutti aktivoi ja ohjaa potilasta toimimaan kivun sallimissa rajoissa ja ylläpitämään toimintakykyään. Sairaanhoitajat ohjaavat potilasta esimerkiksi hoitoon sitoutumisessa sekä oikeanlaisen lääkityksen ja ravinnon merkityksestä.

Mittarina potilaan kokemus 

Huonosti hoidettu akuutti kipu lisää kroonisen kivun mahdollisuutta. Siksi kipuun tulee suhtautua vakavasti. "Moni pelkää, uskotaanko häntä, koska kipu ei välttämättä näy päällepäin eikä kivun yksilöllistä kokemusta voida mitata kuten esimerkiksi pituutta", Koivusalo kertoo. Suomalaiseen kipukulttuuriin voi kuulua myös kivusta vaikeneminen, ajatus siitä, että kipua pitää vain kestää. "Vanhemmat henkilöt saattavat pitää kipua jopa synnin palkkana. Monet uskomukset voivat saada ihmiset vaikenemaan kivustaan", TtT, hoitotyön lehtori Eeva-Riitta Ylinen Savonia ammattikorkeakoulusta sanoo.

Pelot kiinni klinikalla

Asenteet ovat Ylisen ja Koivusalon mukaan kuitenkin muuttumassa. Siinä missä iäkkäät arkailevat myöntää kipukokemuksiaan, nuoret vaativat herkästi kivun lievitystä. Koivusalon mukaan aikuisten kokemaan kipuun on etsitty ja löydetty ennalta ehkäiseviä ratkaisuja. Esimerkiksi HYKSissä on synnyttäjien pelkoklinikka, jossa synnytyskipuihin liittyviä pelkoja pyritään lievittämään. "Jo neuvoloissa tehdään seulontaa, jolla pyritään kartoittamaan tulevaan synnykseen liittyviä riskejä. Samalla voidaan käydä läpi myös raskaana olevan pelkotiloja ja kipukokemuksia", Ylinen neuvoo.

Teksti: Katri Saukkonen

Lisätietoja www.suomenkivuntutkimusyhdistys.fi